Browsed by
Day: March 16, 2017

AECgateway.com เครือข่ายสังคมธุรกิจเพื่อตอบสนองผู้บริหารในการเข้าถึงผู้บริหารด้วยกันเอง โดยรวบรวมผู้บริหารในภาคของอุตสาหกรรมไทย

AECgateway.com เครือข่ายสังคมธุรกิจเพื่อตอบสนองผู้บริหารในการเข้าถึงผู้บริหารด้วยกันเอง โดยรวบรวมผู้บริหารในภาคของอุตสาหกรรมไทย

อุตสาหกรรมไทย การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย

อุตสาหกรรมไทย อุตสาหกรรมไทยในส่วนของภาคการผลิตทั่วโลกกำลังเคลื่อนเข้าสู่มิติใหม่ ไม่ว่าจะเป็นในแง่ของการพัฒนากระบวนการดำเนินงานบนพื้นฐานของอุตสาหกรรมไทย 4.0 ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการผลิตได้อย่างมหาศาล หรือในแง่ของความร่วมมือระหว่างกลุ่มเศรษฐกิจเพื่อสร้างห่วงโซ่การผลิตและตลาดผู้บริโภคใหม่ๆ ที่จะก่อให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบในการแข่งขันระหว่างประเทศ หรือรวมไปถึงในแง่ของความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปยังผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย

การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย การพัฒนายกระดับความสามารถของภาคอุตสาหกรรมไทยต้องปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของภาคอุตสาหกรรมไทยและระบบเศรษฐกิจในยุค อุตสาหกรรมไทย 4.0 ที่มีการเชื่อมโยงกันทั่วโลกบนฐานของระบบดิจิทัลในปัจจุบัน และจะเป็นรากฐานสำคัญต่อการกำหนดบทบาทในการขับเคลื่อนของเศรษฐกิจไทยให้สามารถรับมือกับความท้าทายที่มากขึ้น

www.aecgateway.com เป็นเครือข่ายสังคมธุรกิจเพื่อตอบสนองผู้บริหารในการเข้าถึงผู้บริหารด้วยกันเอง โดยรวบรวมผู้บริหารในภาคของอุตสาหกรรมไทย

อุตสาหกรรมไทย
อุตสาหกรรมไทย