သမဝါယမနျ Standard , CB Standard S.S.M. INDUSTRY CO., LTD.

သမဝါယမနျ Standard , CB Standard S.S.M. INDUSTRY CO., LTD.

သမဝါယမနျ Standard , CB Standard   S.S.M. INDUSTRY CO., LTD.

သမဝါယမနျ Standard , CB Standard

 

သမဝါယမနျ Standard

 

သမဝါယမနျ Standard
တစ်ဦးကဖုန်မှုန့်အထောက်အထားကက်ဘိနက်ဝန်ကြီးများအဖွဲ့ကအဆောက်အဦးအတွင်းကိုအသုံးပြုသည်။ ဒါဟာစာရွက်သံမဏိ, 1 မီလီမီတာပတ်လည်မှာအထူကနေမီတာ Ade ဖြစ်ပါတယ်။ကက်ဘိနက်၏အောက်ဆုံးကက်ဘိနက်မှထဲသို့ဝင်နိုင်ငံခြားကိစ္စရပ်များတားဆီးဘို့ဝါယာကြိုးများနှင့်ပန်းကန်ထားရန်တူးထားသောလိမ့်မည်။ ဤသည်ဝန်ကြီးအဖွဲ့တပ်ဆင်ရန်နှင့်ဝါယာကြိုးရန်လွယ်ကူသည်။ ဒါဟာ 20 မော်ဒယ်များရွေးချယ်ဖို့ရရှိနိုင်ပါသည်။

CB Standard
A dust proof cabinet is used within the building. It is made from sheet steel, thickness around 1 mm. The bottom of the cabinet will be drilled to put wire and plate for preventing foreign matters entered to the cabinet. This cabinet is easy to install and wiring. It is available to choose 20 models.

 

S.S.M. INDUSTRY CO., LTD.

အက္စ္အက္စ္အမ္ စက္မႈလုပ္ငန္းလီမိတက္သည္ စြမ္းအင္ျ ပန္လည္ထုတ္ယူျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို လမ္းစဥ္ႏွင့္အညီ က်ယ္ျပန္႔လာေစမႈကို က႑တစ္ခုအေနျဖင့္ အဓိကအေရးေပး ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ႀကိဳး တ န္း သြ ယ္ တန္းျ ခ င္းနည္းျ ဖ င့္ လည္းေ ကာ င္း ေနစြမ္းအင္သံုးဆဲလ္မ်ား စုစည္းေပးထားျခင္းျဖင့္ေသာ္လ ည္းေကာင္း သံုးစြဲသူစိတ္ႀကိဳက္ျဖစ္ေစရန္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းျဖင့္ ေနစြမ္းအင္သံုး လွ်ပ္စစ္ဆဲလ္မ်ားကို ထုတ္လုပ္ေပးေနပါသည္။ ယခု ထု တ္ လု ပ္ မႈ တြ င္ လည္ း က ၽြ မ္း က် င္ သူ အင္ဂ်င္နီယာမ်ားအဖြဲ႕ႏွင့္ အထူးသီးသန္႔အဖြဲ႕တို႔ကို ကြန္ပ်ဴ တာဒီဇိုင္းကၽြမ္းက်င္သူပညာရွင္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားရွိပါသည္။ စက္ ရံု ကို လည္ း အရည္ အေ သြး မွီ ကု န္ ပစၥ ည္း မ်ား ထုတ္လုပ္ႏိုင္ေစရန္ ေခတ္မွီစက္သစ္ႀကီးမ်ားျဖင့္ လည္ပတ္ေဆာင္ရကြ္လ်က္ ရွိပါသည္။ စက္ရံုကို ပိုမိုသိရွိေစရန္ႏွင့္ ထုတ္ကုန္နမူနာမ်ားကို www.ssmindustry.com တြင္ ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။

S.S.M. INDUSTRY is primarily focused on expanding the private sector enterprise by investing in alternative energy projects such as solar panels from waste. Our company is currently the leading industrial accessories and spare parts manufacturer such as wire racks, solar cell structure series, and so on. We provide service as the needs of customers. We have excellent quality management and engineer team specializing in computer design. Our factory contains high performance machinery for manufacturing standard products. If you would like to visit the factory or view our product samples, you can visit our website: www.ssmindustry.com

 

CONTACT US 

S.S.M. INDUSTRY CO., LTD.

Address : 12/39 Moo. 10 Pao in Project, Soi 6, Khlongkhoi, Pakkret, Nontaburi 11120

Phone : +662 150 6672, +668 1633 9720 +668 8003 6078

E-mail : awron_345@hotmail.com, sales_ssm@hotmail.com

Websitessm.aecgateway.com


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *