ស្តង់ដា CB, CB Standard S.S.M. INDUSTRY CO., LTD.

ស្តង់ដា CB, CB Standard S.S.M. INDUSTRY CO., LTD.

ស្តង់ដា CB, CB Standard S.S.M. INDUSTRY CO., LTD.

 

ស្តង់ដា CB , CB Standard

ស្តង់ដា CB

 

ស្តង់ដា CB
គណៈរដ្ឋមន្ត្រីភស្តុតាងធូលីដីមួយត្រូវបានប្រើនៅក្នុងអគារ។ វាជាដែកថែបម៉ែត្រ Ade ពីសន្លឹក, កម្រាស់ប្រហែល 1 ម។ បាតនៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនឹងត្រូវបានខួងដើម្បីដាក់ខ្សែនិងចានដើម្បីទប់ស្កាត់បញ្ហាបរទេសចូលទៅក្នុងគណៈរដ្ឋមន្ត្រី។ គណៈរដ្ឋមន្ត្រីនេះមានភាពងាយស្រួលក្នុងការតម្លើងនិងតំឡើង។ វាអាចរកបាន 20 ម៉ូដែល។

CB Standard
A dust proof cabinet is used within the building. It is made from sheet steel, thickness around 1 mm. The bottom of the cabinet will be drilled to put wire and plate for preventing foreign matters entered to the cabinet. This cabinet is easy to install and wiring. It is available to choose 20 models.

 

S.S.M. INDUSTRY CO., LTD.

អស អស អឹម អិនដើសស ្ត ី ខូអិលធីឌី ត លើ ល កា រណ៍ពង ីកក្ន ុងវិស័យជំនួញ ឯកជន យសង្ក ត់់ធ្ង ន់ លើកា រពង ីកវិនិ គទុនក្ន ុងគំ ងទា ក់ទងនឹងថា មពលក កើតឡើងវិញដូចជា ថា មពលព ះអអា ទិតយពីកា កសំណល់។ ក ុមហ៊ុនអា ចផលិតទំនិញ តា មតំរូវកា ររបស់អតិថិជនដូ ចជា ឈុតថា សខស ឈុតបន្ទ ះថា មពលព ះអា ទិតយ ប តិបត្ត ិ យអ្ន កជំ នាញ នក ុមអ្ន កគ ប់គ ងនិងវិស្វ ក ជាមួយកា រឌីសសោ ញដ៏ល្អ
យ កុំពយូទ័រ។ ងចក របស់យើងក៏ប ើមា៉សុីនកំរិតខ្ព ស់ដើមបីផ លិតផលិតផលមា នស្ត ង់ដា ។ ប សិនបើអ្ន កចង់មើល ងច ក របស់យើង ឫមើលគំរូផលិតផលសូមចូលមើលគហទំព័ ររបស់យើង តា

S.S.M. INDUSTRY is primarily focused on expanding the private sector enterprise by investing in alternative energy projects such as solar panels from waste. Our company is currently the leading industrial accessories and spare parts manufacturer such as wire racks, solar cell structure series, and so on. We provide service as the needs of customers. We have excellent quality management and engineer team specializing in computer design. Our factory contains high performance machinery for manufacturing standard products. If you would like to visit the factory or view our product samples, you can visit our website: www.ssmindustry.com.

CONTACT US

Address : 12/39 Moo. 10 Pao in Project, Soi 6, Khlongkhoi, Pakkret, Nontaburi 11120

Phone : +662 150 6672, +668 1633 9720 +668 8003 6078

E-mail : awron_345@hotmail.com, sales_ssm@hotmail.com

Website : ssm.aecgateway.com


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *