ဖုံး Horizontal Tee, Cover Horizontal Tee S.S.M. INDUSTRY CO., LTD.

ဖုံး Horizontal Tee, Cover Horizontal Tee S.S.M. INDUSTRY CO., LTD.

ဖုံး Horizontal Tee, Cover Horizontal Tee  S.S.M. INDUSTRY CO., LTD.

ဖုံး Horizontal Tee, Cover Horizontal Tee

ဖုံး Horizontal Tee

 

ဖုံး Horizontal Tee
အဖုံး Horizontal Tee ဦးလျှပ်စစ်စနစ်ကနှစ်ဦးစလုံးမိုးလုံလေလုံနှင့်ပြင်ပအဆောက်အဦကို install များအတွက် sed ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာစံပစ္စည်းအားလုံးကိုအခွအေနေအဘို့အကြမ်းခံသည်။ ပူ-သို့ကျဆင်းလာသွပ်ရည်စိမ်နှင့်အတူမျက်နှာပြင် Coating သို့မဟုတ် polyester အမှုန့်အရောင်ပက်ဖြန်း။

Cover Horizontal Tee
Cover Horizontal Tee is used for installing electrical system both indoor and outdoor building. It is durable for all condition with standard material. Coating surface with hot-dip galvanization or spraying polyester powder color.

 

S.S.M. INDUSTRY CO., LTD.

အက္စ္အက္စ္အမ္ စက္မႈလုပ္ငန္းလီမိတက္သည္ စြမ္းအင္ျ ပန္လည္ထုတ္ယူျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို လမ္းစဥ္ႏွင့္အညီ က်ယ္ျပန္႔လာေစမႈကို က႑တစ္ခုအေနျဖင့္ အဓိကအေရးေပး ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ႀကိဳး တ န္း သြ ယ္ တန္းျ ခ င္းနည္းျ ဖ င့္ လည္းေ ကာ င္း ေနစြမ္းအင္သံုးဆဲလ္မ်ား စုစည္းေပးထားျခင္းျဖင့္ေသာ္လ ည္းေကာင္း သံုးစြဲသူစိတ္ႀကိဳက္ျဖစ္ေစရန္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းျဖင့္ ေနစြမ္းအင္သံုး လွ်ပ္စစ္ဆဲလ္မ်ားကို ထုတ္လုပ္ေပးေနပါသည္။ ယခု ထု တ္ လု ပ္ မႈ တြ င္ လည္ း က ၽြ မ္း က် င္ သူ အင္ဂ်င္နီယာမ်ားအဖြဲ႕ႏွင့္ အထူးသီးသန္႔အဖြဲ႕တို႔ကို ကြန္ပ်ဴ တာဒီဇိုင္းကၽြမ္းက်င္သူပညာရွင္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားရွိပါသည္။ စက္ ရံု ကို လည္ း အရည္ အေ သြး မွီ ကု န္ ပစၥ ည္း မ်ား ထုတ္လုပ္ႏိုင္ေစရန္ ေခတ္မွီစက္သစ္ႀကီးမ်ားျဖင့္ လည္ပတ္ေဆာင္ရကြ္လ်က္ ရွိပါသည္။ စက္ရံုကို ပိုမိုသိရွိေစရန္ႏွင့္ ထုတ္ကုန္နမူနာမ်ားကို www.ssmindustry.com တြင္ ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။

 

ssm industry

 

 

CONTACT US

S.S.M. INDUSTRY CO., LTD.

http://ssm.aecgateway.com

Phone : +662 150 6672, +668 1633 9720 +668 8003 6078

E-mail : awron_345@hotmail.com, sales_ssm@hotmail.com

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *