គ្របដណ្តប់មុំផ្ដេក , Cover Horizontal Tee S.S.M. INDUSTRY CO., LTD.

គ្របដណ្តប់មុំផ្ដេក , Cover Horizontal Tee S.S.M. INDUSTRY CO., LTD.

គ្របដណ្តប់មុំផ្ដេក , Cover Horizontal Tee S.S.M. INDUSTRY CO., LTD.

គ្របដណ្តប់មុំផ្ដេក , Cover Horizontal Tee

គ្របដណ្តប់មុំផ្ដេក

គ្របដណ្តប់មុំផ្ដេក
គម្របផ្តេកម្នាក់គឺលោក U sed សម្រាប់ដំឡើង ប្រព័ន្ធអគ្គិសនីទាំងការកសាងក្នុងផ្ទះនិងក្រៅ។ វាប្រើប្រាស់បានយូរសម្រាប់គ្រប់លក្ខខណ្ឌទាំងអស់ជាមួយនឹងសម្ភារៈស្តង់ដារ។coating ផ្ទៃជាមួយនឹងការធ្លាក់ចុះក្តៅស័ឬ ការបាញ់ថ្នាំណ៍ម្សៅ polyester ។

Cover Horizontal Tee
Cover Horizontal Tee is used for installing electrical system both indoor and outdoor building. It is durable for all condition with standard material. Coating surface with hot-dip galvanization or spraying polyester powder color.

 

 

S.S.M. INDUSTRY CO., LTD.

S.S.M. INDUSTRY is primarily focused on expanding the private sector enterprise by investing in alternative energy projects such as solar panels from waste. Our company is currently the leading industrial accessories and spare parts manufacturer such as wire racks, solar cell structure series, and so on. We provide service as the needs of customers. We have excellent quality management and engineer team specializing in computer design. Our factory contains high performance machinery for manufacturing standard products. If you would like to visit the factory or view our product samples, you can visit our website: www.ssmindustry.com

 

អស អស អឹម អិនដើសស ្ត ី ខូអិលធីឌី ត លើ ល កា រណ៍ពង ីកក្ន ុងវិស័យជំនួញ ឯកជន យសង្ក ត់់ធ្ង ន់ លើកា រពង ីកវិនិ គទុនក្ន ុងគំ ងទា ក់ទងនឹងថា មពលក កើតឡើងវិញដូចជា ថា មពលព ះអអា ទិតយពីកា កសំណល់។ ក ុមហ៊ុនអា ចផលិតទំនិញ តា មតំរូវកា ររបស់អតិថិជនដូ ចជា ឈុតថា សខស ឈុតបន្ទ ះថា មពលព ះអា ទិតយ ប តិបត្ត ិ យអ្ន កជំ នាញ នក ុមអ្ន កគ ប់គ ងនិងវិស្វ ក ជាមួយកា រឌីសសោ ញដ៏ល្អ
យ កុំពយូទ័រ។ ងចក របស់យើងក៏ប ើមា៉សុីនកំរិតខ្ព ស់ដើមបីផ លិតផលិតផលមា នស្ត ង់ដា ។ ប សិនបើអ្ន កចង់មើល ងច ក របស់យើង ឫមើលគំរូផលិតផលសូមចូលមើលគហទំព័ ររបស់យើង តា

 

ssm industry

 

CONTACT US 

S.S.M. INDUSTRY CO., LTD.

ssm.aecgateway.com

Phone : +662 150 6672, +668 1633 9720 +668 8003 6078

E-mail : awron_345@hotmail.com, sales_ssm@hotmail.com

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *