FIRE PROTECTION,จำหน่ายอุปกรณ์ในระบบป้องกันอัคคีภัย,แมสเทคลิงค์ บจก.

FIRE PROTECTION,จำหน่ายอุปกรณ์ในระบบป้องกันอัคคีภัย,แมสเทคลิงค์ บจก.

FIRE PROTECTION,

จำหน่ายอุปกรณ์ในระบบป้องกันอัคคีภัย,

แมสเทคลิงค์ บจก.

FIRE PROTECTION

ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย สามารถแยกนิยามได้ 2 ส่วน คือ ส่วนของระบบป้องกันอัคคีภัย หมายถึง อุปกรณ์ที่ป้องกันการเกิดอัคคีภัยหรืออุปกรณ์แจ้งเหตุ เช่น อุปกรณ์ตรวจจับควัน (Smoke Detector) อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน (Heat Detector) อุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือ (Manual Call Point) อุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยแสง (Strobe Light) และอุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยเสียง (Bell) เป็นต้น

  ส่วนอุปกรณ์ระบบระงับอัคคีภัย หมายถึง อุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมและดับอัคคีภัย เช่น ระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงแบบอัตโนมัติ (Sprinkler System) สายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) ถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) และระบบก๊าซดับเพลิง (Fire Suppression System) เป็นต้น 

ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย สามารถแยกนิยามได้ 2 ส่วน คือ ส่วนของระบบป้องกันอัคคีภัย หมายถึง อุปกรณ์ที่ป้องกันการเกิดอัคคีภัยหรืออุปกรณ์แจ้งเหตุ เช่น อุปกรณ์ตรวจจับควัน (Smoke Detector) อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน (Heat Detector) อุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือ (Manual Call Point) อุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยแสง (Strobe Light) และอุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยเสียง (Bell) เป็นต้น

               ส่วนอุปกรณ์ระบบระงับอัคคีภัย หมายถึง อุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมและดับอัคคีภัย เช่น ระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงแบบอัตโนมัติ (Sprinkler System) สายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) ถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) และระบบก๊าซดับเพลิง (Gas Suppression System) เป็นต้น

ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย จำเป็นต่อชีวิตและทรัยพ์สิน ดังนี้

                 1. บุคคลสามารถทราบถึงเหตุการณ์อัคคีภัยตั้งแต่เริ่มต้น จึงมีเวลามากพอสำหรับการอพยพ

   2. สามารถตรวจพบอัคคีภัยได้อย่างรวดเร็ว ทำให้สามารถควบคุมเหตุการณ์ไม่ให้ลุกลามขยายใหญ่ ทรัพย์สินเสียหายและส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจ

   3. ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR – Corporate Social Responsibility) เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้งไม่เพียงแต่บุคคลที่อยู่ในเหตุการณ์ได้รับผลกระทบเท่านั้น ยังส่งผลถึงครอบครัวของบุคคลเหล่านั้นด้วย รวมทั้งมลพิษที่เกิดขึ้นจะไปทำลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

    ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยที่ใช้ได้ หมายถึง เมื่อเกิดอัคคีภัยขึ้นสามารถทำงานได้ตามเป้าหมาย ตามที่ได้ตั้งไว้ คือ “ชีวิตปลอดภัย ทรัพย์สินเสียหายน้อยที่สุด ธุรกิจดำเนินต่อเนื่อง” ซึ่งวิธีการบรรลุถึงวลีดังกล่าว ต้องให้ความสำคัญตั้งแต่การออกแบบ ควบคุมการติดตั้ง และทดสอบระบบให้เป็นไปมมาตรฐานสากล เช่น NFPA (Ntional Fire Protection Association Standard) เป็นต้น รวมทั้งการตรวจสอบและบำรุงรักษาให้ระบบพร้อมใช้งานตลอดเวลา ก็เป็นสิ่งจำเป็นเช่นเดียวกัน

  การตรวจสอบและบำรุงรักษา ตามมาตรฐาน เช่น ตรวจสอบรูปแบบการกระจายน้ำของหัวกระจายน้ำดับเพลิงแบบอัตโนมัติ (Sprinkler system) ของทุกปี ตรวจสอบสภาพชิ้นส่วนภายในของวาล์วควบคุมระบบกระจายน้ำดับเพลิงแบบฝอย (Water spray System) ทุกปี เป็นต้น

ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย สามารถแยกนิยามได้ 2 ส่วน คือ ส่วนของระบบป้องกันอัคคีภัย หมายถึง อุปกรณ์ที่ป้องกันการเกิดอัคคีภัยหรืออุปกรณ์แจ้งเหตุ เช่น อุปกรณ์ตรวจจับควัน (Smoke Detector) อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน (Heat Detector) อุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือ (Manual Call Point) อุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยแสง (Strobe Light) และอุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยเสียง (Bell) เป็นต้น

   ส่วนอุปกรณ์ระบบระงับอัคคีภัย หมายถึง อุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมและดับอัคคีภัย เช่น ระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงแบบอัตโนมัติ (Sprinkler System) สายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) ถังดับเพลิง (Fire Extinguisher) และระบบก๊าซดับเพลิง (Gas Suppression System) เป็นต้น

FIRE PROTECTION

FIRE PROTECTION

ท่านสามารถชมสินค้าได้ที่ www.thailandpocketpages.com

  FIRE PROTECTION

   บริษัท แมซซีฟ เทคโนโลยี่ แอนด์ เอ็นยิเนียริ่ง จำกัด 

บริษัท แมซซีฟ เทคโนโลยี่ แอนด์ เอ็นยิเนียริ่ง จำกัด ได้ถือกำเนิดขึ้นในแวดวงธุรกิจ เมื่อปี พ.ศ.2533 หรือกว่าทศวรรษล่วงมาแล้ว โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทวาล์ว ซึ่งเป็นสินค้าที่กำลังอยู่ในความต้องการของตลาดก่อสร้างขณะนั้น

ระยะเวลาเพียง 3 ปีต่อจากนั้น บริษัทฯ เริ่มเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย และได้มีการขยายธุรกิจออกไปอย่างรวดเร็ว โดยในปี พ.ศ.2536 ได้ก่อตั้งบริษัท แมซซีฟ เทคโนโลยี่ แอนด์ เอ็นยิเนียริ่ง (1993) จำกัด ขึ้น เพื่อดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับวาล์ว (ตัวแทนจำหน่าย) โดยเฉพาะ และในขณะเดียวกัน บริษัท แมซซีฟ เทคโนโลยี่ แอนด์ เอ็นยิเนียริ่ง จำกัด ก็อาศัยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่ได้สั่งสมมา เบนเข็มไปยังธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าสำหรับงานอุตสาหกรรมปิโตรเลียม และยังขยายบทบาทของตนไปสู่ตำแหน่งผู้รับในเหมางานดังกล่าว
คุณภาพ ของสินค้า การบริการอันน่าประทับใจ และการนำเอาเทคโนโลยีต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในการควบคุมคุณภาพงาน คือ จุดเด่นขององค์กรที่ทำให้ เจ้าของโครงการ ผู้รับเหมา ตลอดจนวิศวกรผู้ดูแลรับผิดชอบงานก่อสร้างอาคารสูงและโรงงานอุตสาหกรรม ต่างไว้วางใจในคุณภาพและการบริการของเรา ทำให้ Massteclink ก้าวเป็นหนึ่งในห้าบริษัทจัดจำหน่ายสินค้าประเภทวาล์ว ตลอดจนอุปกรณ์เสริมต่างๆ ที่เป็นส่วนประกอบหลักสำหรับการจัดทำระบบดับเพลิง ที่มียอดขายสูงสุดภายในประเทศ

แม้จะเปิดดำเนินการมาได้ไม่นาน แต่ Massteclink ก็เป็นองค์กรมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจประเภทนี้เป็นอย่างดี เนื่องจาก Massteclink ได้ก่อตั้งขึ้นจากการรวมตัวของกลุ่มบุคลากรที่มีวิสัยทัศน์จากบริษัทฯ ที่มีประสบการณ์สูง และคร่ำหวอดในธุรกิจจำหน่ายวาล์ว และอุปกรณ์สำหรับระบบดับเพลิงเป็นเวลากว่าทศวรรษ โดยมีจุดประสงค์เพื่อผลิตสินค้าและบริการด้านวิศวกรรมและอุตสาหกรรม ได้ครอบคลุมความต้องการของผู้บริโภคทุกกลุ่มได้อย่างครบวงจร

วันนี้ของ Massteclink จึงเป็นก้าวย่างแห่งการเติบโตทางธุรกิจ ที่นำความภาคภูมิใจมาสู่ทีมงานทุกคนในบริษัท ไม่ว่าหนทางเดินข้างหน้าจะทอดยาวไปในทิศทางใด Massteclink พร้อมเป็นส่วนหนึ่งที่ผลักดันให้เกิดความสมดุล และคุณภาพในแวดวงวิศวกรรมและอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นหนทางที่ Massteclink เอาใจใส่และให้ความสำคัญมาตลอด

เรามีความเชี่ยวชาญในด้านผลิตภัณฑ์วาล์วและระบบดับเพลิงสำหรับอาคารสูงและโรงงานอุตสาหกรรม เนื่องจากได้สั่งสมประสบการณ์ในการเป็นตัวแทน จำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมาโดยตลอด นับเนื่องถึงวันนี้เป็นเวลากว่า 10 ปี ทำให้องก์ความรู้ต่างๆ มีการพัฒนาขึ้นอย่างไม่หยุดยั้ง กอปรกับความสามารถ และวิสัยทัศน์ที่แหลมคมของคณะผู้ก่อตั้ง รวมถึงผู้บริหาร ส่งผลให้ Massteclink สามารถเติบโตในโลกธุรกิจได้อย่างมั่นคงแข็งแรง

สนใจติดต่อ : แมซซีฟ เทคโนโลยี่ แอนด์ เอ็นยิเนียริ่ง จำกัด 
ที่อยู่ : 59,61,63 ซอยโชคชัย 4 ซอย 84 ถนนโชคชัย 4 แขวง ลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
โทรศัพท์ : +66 2942 1433
โทรสาร :+66 2942 1320, +66 2942 0940
อีเมล :sale@massteclink.com
เว็บไซต์ : massteclink.thailandpocketpages.com

  


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *