เครื่องเขียนและอุปกรณ์สำนักงาน, รับผลิตเครื่องเขียน, รับพิมพ์ชื่อและโลโก้ลงบนดินสอ, นีราทิพ บจก.

เครื่องเขียนและอุปกรณ์สำนักงาน, รับผลิตเครื่องเขียน, รับพิมพ์ชื่อและโลโก้ลงบนดินสอ, นีราทิพ บจก.

เครื่องเขียนและอุปกรณ์สำนักงาน, รับผลิตเครื่องเขียน,

รับพิมพ์ชื่อและโลโก้ลงบนดินสอ, นีราทิพ บจก.

เครื่องเขียนและอุปกรณ์สำนักงาน   ดูเพิ่มเติม…คลิก

สำนักงาน (Office) หมายถึง สถานที่ที่ใช้เป็นที่ทำงานของพนักงานในหน่วยงานทั้งที่เป็นหน่วยงานทางภาครัฐและภาคเอกชน มีการปฏิบัติงานอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ
งานสำนักงาน หมายถึง การปฏิบัติงานต่างๆ ภายในสำนักงาน ซึ่งมักจะเป็นงานที่เกี่ยวกับเอกสาร การวางแผนและการจัดการเพื่อวัตถุประสงค์ในการควบคุม การประมวลเหตุการณ์และดำเนินงานด้วยประสิทธิภาพ ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วสำนักงานมักจะถูกจัดให้เป็นศูนษ์การปฏิบัติงานเอกสาร ศูนย์ความจำ แหล่งอำนวยความสะดวก พบปะติดต่อ ประสานงานระหว่างผู้มาติดต่อและผู้ที่ทำงานอยู่ภายในสำนักงาน
เครื่องใช้สำนักงาน หมายถึง เครื่องมือเครื่องใช้ที่ช่วยในการปฏิบัติงานของพนักงานในสำนักงานให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและถูกต้องชัดเจน สร้างความประทับใจแก่ผู้รับอันจะนำไปสู่ความสำเร็จในการติดต่อ เครื่องใช้สำนักงานในปัจจุบันโดยส่วนใหญ่จะเป็นกลไกอิเล็กทรอนิกส์หรืออาจเรียกได้ว่าเป็นเครื่องใช้สำนักงานอัตโนมัติ
เครื่องใช้สำนักงานในปัจจุบันได้รับการพัฒนาให้มีความทันสมัย มีความสามารถ และมีประสิทธิภาพในการทำงานสูงขึ้น การใช้เครื่องใช้สำนักงานจึงช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงานของพนักงานในสำนักงานได้มาก สำนักงานจึงควรเลือกใช้เครื่องใช้สำนักงานอัตโนมัติโดยคำนึงถึงหลักเกณฑ์ในการเลือกเครื่องใช้สำนักงาน เพื่อให้ได้เครื่องใช้สำนักงานที่มีประโยชน์คุ้มค่ามากที่สุด
ความสำคัญของเครื่องใช้สำนักงาน
เครื่องใช้สำนักงานนับว่ามีความสำคัญต่อสำนักงานและองค์การ ในการนำ มาใช้ ช่วยพนักงานในการปฏิบัติงานให้มีความสะดวก ประหยัดแรงงาน และทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งปัจจุบันเครื่องใช้สำนักงานมีราคาที่ถูกลงช่วยให้สำนักงานขนาดเล็กสสามารถซื้อ เพื่อนำไปใช้งานได้ และเครื่องใช้สำนักงานในปัจจุบัน ได้มีการพัฒนาระบบการทำงาน โดยนำเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาใช้เพื่อให้พนักงานสามารถใช้ งานเครื่องใช้สำนักงานได้ง่าย และสะดวกมากยิ่งขึ้น
การบำรุงรักษาเครื่องใช้สำนักงาน มีการบำรุงรักษา อาจทำได้ 3 วิธี คือ
1. เรียกใช้บริการเป็นครั้งคราว
2. ทำสัญญารับบริการจากผู้จำหน่ายโดยตรง
3. ศึกษาวิธีการบำรุงรักษาจากหนังสือคู่มือการใช้

ดินสอ เป็นอุปกรณ์ในการเขียน หรือสื่อทางศิลปะ มักทำจากเนื้อรงควัตถุแข็งและแคบอยู่ภายในเปลือกที่ปกป้องเนื้อดินสอไม่ให้หักหรือทิ้งรอยไว้บนมือขณะใช้งาน ดินสอสร้างรอยโดยการขีดเขียน ทิ้งรอยวัสดุเนื้อดินสอแข็ง ๆ ติดกับกระดาษ หรือพื้นผิวอื่น ๆ ไว้ ดินสอแตกต่างจากปากกา ที่จะกระจายรอยของของเหลวหรือหมึกเจลติดลงบนกระดาษที่มีสีอ่อนกว่า เนื้อดินสอส่วนมากจะทำจากแกรไฟต์ผสมกับดินเหนียวที่จะทิ้งรอยสีเทาหรือดำไว้และทำให้ลบออกง่าย ดินสอที่ทำจากแกรไฟต์ใช้สำหรับเขียนและวาดเส้น และทำให้เกิดรอยที่ทนทาน แม้ว่ามันจะใช่ยางลบลบออกง่าย แต่ดินสอจะทนต่อความชื้น สารเคมี รังสีอัลตราไวโอเลต และอายุการใช้งาน ดินสอที่เนื้อทำจากวัสดุอื่นนั้นมีใช้กันน้อยกว่า เช่น ดินสอที่ทำจากถ่านไม้ ที่ส่วนมากจิตรกรจะใช้วาดภาพและร่างภาพ ดินสอสีบางครั้งมีไว้สำหรับครูหรือบรรณาธิใช้แก้ไขข้อความ แต่ก็จัดว่าเป็นอุปกรณ์ศิลปะเช่นกัน โดยเฉพาะชนิดที่มีเนื้อทำจากขี้ผึ้งที่จะติดลงบนกระดาษแทนที่จะลบออก ดินสอน้ำมันจะนุ่มกว่า มีเนื้อดินสอทำจากขี้ผึ้งคล้ายสีเทียนที่ทิ้งรอยบนผิวราบเรียบ เช่น กระจก หรือเครื่องลายคราม เปลือกดินสอโดยทั่วไปทำจากไม้ขนาดบาง ปกติเป็นทรงหกเหลี่ยมด้านเท่าแต่บางครั้งก็เป็นทรงกระบอก พันรอบเนื้อดินสอถาวร เปลือกดินสออาจทำจากวัสดุอื่น เช่น พลาสติก หรือกระดาษ ก็ได้ ในการใช้ดินสอ เปลือกจะต้องถูกสลักหรือปอกออกเพื่อให้ส่วนปลายของดินสอแหลมคม ดินสอกดมีเปลือกที่ละเอียดอ่อนมากกว่าซึ่งช่วยประคองชิ้นส่วนของเนื้อสีให้สามารถขยายหรือหดผ่านปลายแท่งหรือเปลือกดินสอตามที่ต้องการ ประวัติ ในสมัยอดีต การเขียนเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นแบบแผนทางวัฒนธรรม ตำรา หรือการวาดรูป มนุษย์ในสมัยก่อนใช้อุปกรณ์ที่เป็นแปรงหรือกิ่งไม้เล็กๆ และเหล็กที่มีปลายแหลม นำไปเผาไฟจุ่มลงในน้ำหมึกเพื่อใช้ในการขีดเขียน ( ภาษาโรมันเรียกแปรงหรือเหล็กแหลมนี้ว่า ” Pencillus ” หรือ ” Little tail ” ซึ่งต่อมากลายเป็นคำว่า ” Pencil ” มีความหมายว่า ” หางน้อย ” ) ส่วน ” ปากไก่ หรือ ปากกาขนห่าน ” เริ่มมีการประดิษฐ์ขึ้นใช้ในทวีปยุโรปเมื่อศตวรรษที่ 6

เป็นสินค้าทีมีความสำคัญมากต่อพัฒนาการทางสังคมและเศรษฐกิจ นอกจากจะเป็นเครื่องมือชิ้นสำคัญในการศึกษาเรียนรู้แล้วยังเป็นอุปกรณ์หลักที่ใช้ในการทำงานตามสำนักงานต่างๆอีกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกปัจจุบันที่สังคมและเศรษฐกิจมีการพัฒนาก้าวหน้ามากขึ้น สินค้าเครื่องเขียนและอุปกรณ์สำนักงาน แบ่งเป็น

1. ออฟฟิศซัพพลาย(office supply) ได้แก่ สินค้าประเภท ดินสอ ปากกา กระดาษ

2. ออฟฟิศแมชชีน(office machine) ได้แก่ พริ้นเตอร์ แฟกซ์ เครื่องถ่ายเอกสาร เป็นต้น

3. ออฟฟิศเฟอร์นิเจอร์(office furniture) โครงสร้างของธุรกิจเครื่องเขียนและอุปกรณ์สำนักงานประกอบด้วย2ส่วนสำคัญๆคือ ภาคการผลิตและภาคการค้า โดยในภาคการค้าสามารถจำแนกได้ 4 ประเภทธุรกิจ คือ ค้าปลีก ค้าส่ง การนำเข้า และการส่งออก ซึ่งหากแบ่งลักษณะของตลาดในทางเศรษฐศาสตร์ โดยแบ่งตามจำนวนปริมาณผู้ขายพบว่าในส่วนของภาคการค้าปลีกและค้าส่ง มีลักษณะตลาดเป็นตลาดผู้ขายมากรายหรือจะว่าเป็นตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาด (Monopolistic Competition) เนื่องจากมีผู้ประกอบการเป็นปริมาณจำนวนมาก ประกอบกับลักษณะของตัวสินค้ามีความคล้ายคลึงกันและสามารถใช้ทดแทนกันได้ แต่อยู่ในทำเลพื้นที่ต่างๆ กัน สำหรับในส่วนของภาคการผลิต พบว่ามีลักษณะเป็นตลาดผู้ขายน้อยราย (Differentiated Oligopoly) เพราะ สินค้าส่วนใหญ่ที่มียังคงมีการนำเข้าจากต่างประเทศ จำนวนผู้ประกอบการในประเทศมีไม่มากนัก โดยแต่ละรายเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ในประเทศที่ผลิตสินค้าจากหลายๆชนิดที่ต่างกัน แต่สามารถทดแทนกันได้

 

เครื่องเขียนและอุปกรณ์สำนักงาน

ท่านสามารถค้นหาสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ http://www.thailandpocketpages.com/

เครื่องเขียนและอุปกรณ์สำนักงาน

นีราทิพ บจก.
เครื่องเขียนและอุปกรณ์สำนักงาน (Stationery) เป็นสินค้าทีมีความสำคัญมากต่อพัฒนาการทางสังคมและเศรษฐกิจ นอกจากจะเป็นเครื่องมือชิ้นสำคัญในการศึกษาเรียนรู้แล้วยังเป็นอุปกรณ์หลักที่ใช้ในการทำงานตามสำนักงานต่างๆอีกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกปัจจุบันที่สังคมและเศรษฐกิจมีการพัฒนาก้าวหน้ามากขึ้น
เครื่องเขียนและอุปกรณ์สำนักงานประกอบด้วย2ส่วนสำคัญๆคือ ภาคการผลิตและภาคการค้า โดยในภาคการค้าสามารถจำแนกได้ 4 ประเภทธุรกิจ คือ ค้าปลีก ค้าส่ง การนำเข้า และการส่งออก ซึ่งหากแบ่งลักษณะของตลาดในทางเศรษฐศาสตร์ โดยแบ่งตามจำนวนปริมาณผู้ขายพบว่าในส่วนของภาคการค้าปลีกและค้าส่ง มีลักษณะตลาดเป็นตลาดผู้ขายมากรายหรือจะว่าเป็นตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาด (Monopolistic Competition) เนื่องจากมีผู้ประกอบการเป็นปริมาณจำนวนมาก ประกอบกับลักษณะของตัวสินค้ามีความคล้ายคลึงกันและสามารถใช้ทดแทนกันได้ แต่อยู่ในทำเลพื้นที่ต่างๆ กัน สำหรับในส่วนของภาคการผลิต พบว่ามีลักษณะเป็นตลาดผู้ขายน้อยราย (Differentiated Oligopoly) เพราะ สินค้าส่วนใหญ่ที่มียังคงมีการนำเข้าจะต่างประเทศ จำนวนผู้ประกอบการในประเทศมีไม่มากนัก โดยแต่ละรายเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ในประเทศที่ผลิตสินค้าจากหลายๆชนิดที่ต่างกัน แต่สามารถทดแทนกันได้

 

 

 

สนใจติดต่อ

นีราทิพ บจก.

10 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 61 ถ.จรัลสนิทวงศ์ แขวง บางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

เบอร์โทรศัพท์ +66 2433 1920

โทรสาร +66 2435 4932

neerathip.thailandpocketpages.com

Email: sn_siam@hotmail.com


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *