Browsed by
Day: October 22, 2018

เครื่องจักรขับลิฟต์, ผลิตและออกแบบลิฟต์โดยสาร, บริการซ่อมลิฟต์, บริการติดตั้งลิฟต์ นิปปอน เอเลเวเตอร์ บจก.

เครื่องจักรขับลิฟต์, ผลิตและออกแบบลิฟต์โดยสาร, บริการซ่อมลิฟต์, บริการติดตั้งลิฟต์ นิปปอน เอเลเวเตอร์ บจก.

เครื่องจักรขับลิฟต์, ผลิตและออกแบบลิฟต์โดยสาร,

บริการซ่อมลิฟต์, บริการติดตั้งลิฟต์

นิปปอน เอเลเวเตอร์ บจก.

เครื่องจักรขับลิฟต์ ดูเพิ่มเติม click

เครื่องจักรขับลิฟท์ (Traction Machine)เป็นอุปกรณ์หลักของระบบลิฟต์ ทำหน้าที่ขับเคลื่อนลิฟต์ขึ้นลง

หลักการทำงานของลิฟต์
การเคลื่อนที่ของลิฟต์ใช้หลักการของรอกกว้านและน้ำหนักถ่วงเพื่อลดการใช้พลังงานในการขับเคลื่อนลิฟต์ โดยปลายเชือกรอกกว้านด้านหนึ่งของลิฟต์จะยึดติดกับตัวลิฟต์ ในขณะที่ปลายเชือกรอกกว้านอีกด้านหนึ่งจะผูกติดกับน้ำหนักถ่วง โดยปลายเชือกรอกกว้านหรือสลิงจะมีความยาวเท่ากับความสูงของตึกโดยประมาณ ดังนั้นเมื่อลิฟต์โดยสารจอดที่ชั้นล่างสุดของอาคาร น้ำหนักถ่วงจะอยู่ชั้นบนสุด เมื่อลิฟต์โดยสารเคลื่อนที่ขึ้น น้ำหนักถ่วงจะมีหน้าที่ขับลิฟต์ให้เคลื่อนที่ควบคู่ไปกับเบรคเพื่อชะลอความเร็ว โดยมอเตอร์จะทำหน้าที่ควบคุมความเร็วของลิฟต์ให้เป็นไปตามพิกัด ในทำนองเดียวกันหากลิฟต์จอดชั้นบนสุด น้ำหนักถ่วงจะอยู่ชั้นล่างสุด ลิฟต์จะเคลื่อนที่ลงโดยอาศัยน้ำหนักของตัวลิฟต์ จากหลักการดังกล่าวจะเห็นได้ว่าการออกแบบลิฟต์ให้เกิดความได้เปรียบเชิงกลจะทำให้ลิฟต์ใช้พลังงานน้อยมากเมื่อเทียบกับเครื่องจักรอื่นๆ ที่ใช้งานในอาคาร

อุปกรณ์หลักของลิฟต์
1. ห้องเครื่องลิฟต์
ห้องเครื่องลิฟต์แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ลิฟต์ที่มีห้องเครื่อง และลิฟต์ที่ไม่มีห้องเครื่องลิฟต์ สำหรับลิฟต์ที่มีห้องเครื่องลิฟต์ ยังแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ ลิฟต์ที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าและลิฟต์ที่ขับเคลื่อนด้วยระบบไฮดรอลิกโดยลิฟต์ที่ขับเคลื่อนด้วยไฮดรอลิกจะใช้กำลังไฟฟ้าที่สูงกว่ามาก ลิฟต์ที่มีห้องเครื่องและขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าเป็นลิฟต์ที่นิยมใช้ในปัจจุบัน เนื่องจากสะดวกและง่ายต่อการบำรุงรักษา สำหรับลิฟต์ที่ไม่มีห้องเครื่องนิยมใช้กับอาคารที่มีความสูงไม่มากเนื่องจากพิกัดความเร็วน้ำหนักบรรทุกและจำนวนชั้นจอดยังเป็นข้อจำกัด

2. เครื่องลิฟต์ (driving machine )
เครื่องลิฟต์ หมายถึง ตัวต้นกำลังที่ให้พลังงานในการขับเคลื่อนตัวลิฟต์แบ่งเป็น
• เครื่องลิฟต์แรงฉุดจากความฝืด (traction machine) หมายถึง เครื่องลิฟต์ที่ขับเคลื่อนตัวลิฟต์ โดยอาศัยความฝืดระหว่างเชือกลวดแขวนกับรอกขับเคลื่อน ซึ่งมีมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นต้นกำลังในการหมุนรอกขับเคลื่อน โดยมีทั้งแบบส่งกำลังผ่านเฟืองและแบบขับเคลื่อนโดยตรง
• เครื่องลิฟต์รอกกว้าน (winding drum machine) หมายถึง เครื่องลิฟต์ที่ใช้กำลังจากมอเตอร์ไฟฟ้าผ่านไปหมุนรอกกว้านเชือกลวดแขวน
• เครื่องลิฟต์ไฮดรอลิค (hydraulic power unit ) หมายถึง เครื่องลิฟต์ที่ใช้กำลังจากมอเตอร์ไฟฟ้าขับเครื่องสูบน้ำมันเข้าระบบไฮดรอลิค เพื่อขับเคลื่อนลิฟต์ให้เคลื่อนขึ้น และลิฟต์เคลื่อนลงโดยแรงโน้มถ่วง เมื่อปล่อยน้ำมันไหลกลับสู่ถังเก็บน้ำมัน

3. ระบบควบคุมการขับเคลื่อน(drive control)
ระบบควบคุมการขับเคลื่อน หมายถึง ระบบควบคุมการเคลื่อนที่ การหยุดทิศทางการเคลื่อนที่ ความเร่ง อัตราเร็ว และความหน่วงของส่วนที่เคลื่อนที่ มีดังนี้
• ระบบควบคุมการขับเคลื่อนโดยสนามแม่เหล็กของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า(generator field control) หมายถึง ระบบควบคุมซึ่งปรับแรงดันไฟฟ้า ที่จ่ายให้กับมอเตอร์ที่ใช้ขับเคลื่อนลิฟต์โดยการเปลี่ยนแปลงความเข้มและทิศทางของสนามแม่เหล็กของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ระบบนี้ใช้กับลิฟต์ที่มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าของตัวเองเป็นระบบควบคุมที่มีการสูญเสียพลังงานสูงมาก
• ระบบควบคุมโดยรีโอสแตต (rheostat control) หมายถึง ระบบควบคุมซึ่งเปลี่ยนแปรค่าความต้านทานและ/หรือค่ารีแอกแตนซ์ในอาร์มาเจอร์ และ/หรือในวงจรสนามแม่เหล็กของมอเตอร์เครื่องลิฟต์ ใช้กับลิฟต์ที่มีความเร็วต่ำและเป็นอาคารที่ไม่สูงมาก
• ระบบควบคุมโดยใช้ไฟฟ้ากระแสสลับอัตราความเร็วเดียว (single speed alternating current control ) หมายถึง ระบบควบคุมที่ใช้มอเตอร์แบบเหนี่ยวนำ (induction motor) อัตราความเร็วค่าเดียวขับเคลื่อนตัวลิฟต์
• ระบบควบคุมโดยใช้ไฟฟ้ากระแสสลับสองอัตราความเร็ว (two speed alternating current control) หมายถึง ระบบควบคุมที่ใช้มอเตอร์แบบเหนี่ยวนำสองอัตราความเร็วขับเคลื่อนตัวลิฟต์ซึ่งทำให้หมุนด้วยอัตราความเร็วซิงโครนัส 2 ค่า โดยการต่อขดลวดของมอเตอร์ให้มีจำนวนขั้วต่างกัน
• ระบบควบคุมโดยการแปรเปลี่ยนแรงเคลื่อนไฟฟ้า (variable voltage control) หมายถึง ระบบควบคุมที่แปรเปลี่ยนแรง เคลื่อนไฟฟ้าที่จ่ายให้มอเตอร์ขับเคลื่อนตัวลิฟต์ โดยมากใช้อุปกรณ์ประเภท SCR หรือ Thyristor ใช้กับลิฟต์ที่มีความเร็วปานกลาง-สูง
• ระบบควบคุมโดยแปรเปลี่ยนแรงเคลื่อนไฟฟ้าและความถี่ไฟฟ้า (variable voltage , variable frequency control :VVVF) หมายถึง ระบบควบคุมที่แปรเปลี่ยนแรงเคลื่อนไฟฟ้าและความถี่ไฟฟ้าที่จ่ายให้มอเตอร์ขับเคลื่อนตัวลิฟต์ เป็นชุดควบคุมที่มีประสิทธิภาพพลังงานสูง โดยใช้งานกับมอเตอร์ขับเคลื่อนลิฟต์ชนิดไฟฟ้ากระแสสลับ

4. รางบังคับลิฟต์และปล่องลิฟต์
รางบังคับลิฟต์และปล่องลิฟต์ ทำหน้าที่นำทางให้ห้องโดยสารเคลื่อนที่ในแนวดิ่ง การติดตั้งรางลิฟต์ภายในปล่องลิฟต์จะต้องมีระยะที่ห้องโดยสารกับรางลิฟต์อย่างเหมาะสม โดยห้องลิฟต์กับรางลิฟต์ต้องไม่ห่างจนเกินไปและไม่ชิดจนเกินไปเพื่อไม่ให้เกิดการแกว่งขณะเคลื่อนที่ นอกจากนี้ภายในปล่องลิฟต์จะต้องติดตั้งอุปกรณ์ให้ความสว่างและช่องเปิดที่ปลอดภัยเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าภายในปล่องลิฟต์ได้

5. อุปกรณ์ควบคุมการทำงานของลิฟต์ (systems of elevator operation and supervision)
ลิฟต์จะถูกควบคุมการใช้งานผ่านเครื่องควบคุมการใช้งาน โดยพลังงานไฟฟ้าที่ลิฟต์ใช้จะขึ้นอยู่กับน้ำหนักบรรทุกและความเร็วในขณะนั้น มอเตอร์ไฟฟ้าที่ขับลิฟต์จะรับสัญญาณเพื่อควบคุมให้ความเร็วลิฟต์เป็นไปตามน้ำหนักบรรทุกจริงรวมถึงความเร็ว นอกจากนี้อุปกรณ์ควบคุมการทำงานของลิฟต์ยังจะต้องจัดการทำงานของลิฟต์เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งานลิฟต์ เช่น ให้ลิฟต์ที่อยู่ใกล้ที่สุดมาให้บริการ การลดเวลารอคอย การประหยัดพลังงาน ซึ่งในปัจจุบันเป็นระบบคอมพิวเตอร์ (computerized system control) เป็นส่วนใหญ่

ท่านสามารถค้นหาสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ http://www.thailandpocketpages.com/

บริษัท นิปปอน เอเลเวเตอร์ จำกัด 

          ผู้ผลิตและออกแบบ ลิฟต์โดยสาร ลิฟท์อาคาร ลิฟต์คอนโด ลิฟท์โรงพยาบาล ลิฟต์ขนของ ลิฟต์บ้านขนาดเล็ก ลิฟต์อาคารสูง บริการซ่อมลิฟต์ บำรุงรักษาลิฟต์ ตรวจเช็คลิฟต์ ด้วยประสบการณ์ยาวนาน มากกว่า 30 ปี ลิฟต์  จึงเป็นแบรนด์ลิฟท์ คุณภาพโดยฝีมือคนไทย ที่คำนึงถึงความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน ของผู้ใช้บริการลิฟต์ เป็นอันดับแรก เรารักษามาตรฐาน ในคุณภาพของวัสดุ และระบบจัดการ ภายใน เรารับติดตั้งให้กับ คอนโดทั่วกรุงเทพฯ และปริมณฑล โรงพยาบาล อาคารสูง หลายแห่งเลือกใช้ลิฟต์ยี่ห้อ หากคุณกำลังมองหา ผู้ให้บริการออกแบบและติดตั้งลิฟต์คุณภาพ  ให้บริการโดย บริษัท นิปปอน เอเลเวเตอร์ จำกัด

บริษัทฯ จะมุ่งเน้นในด้านงานขาย ปรับปรุง และงานบริการ ซ่อมแซม บำรุงรักษา ลิฟต์เป็นหลัก โดยได้ทำการเตรียมพร้อมในด้านอะไหล่ บุคลากร และการรับประกันคุณภาพของอุปกรณ์ลิฟต์ ในสภาพการใช้งานตามปกติเป็นเวลา 1-2 ปี นับตั้งแต่วันที่ทำการส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว

สนใจติดต่อ

บริษัท นิปปอน เอเลเวเตอร์ จำกัด

บริษัทตั้งอยู่เลขที่ 34/58 หมู่ 11 ซอยเฉลิมพระเกียรติ 28 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ : +66 2751 8121 , +669 5081 8888
โทรสาร : +66 2751 8591
อีเมล : hussadin2513@gmail.combeau_wannasriyapong@hotmail.co.th
เว็บไซต์ : nipponelevator.thailandpocketpages.com

 

งานพื้นอีพอกซี่, พื้นอีพ็อกซี่, พื้นพียู, พื้นอุตสาหกรรม : คี เมทริคซ์ บจก.

งานพื้นอีพอกซี่, พื้นอีพ็อกซี่, พื้นพียู, พื้นอุตสาหกรรม : คี เมทริคซ์ บจก.

งานพื้นอีพอกซี่, พื้นอีพ็อกซี่, พื้นพียู, พื้นอุตสาหกรรม : คี เมทริคซ์ บจก.

งานพื้นอีพอกซี่

จำหน่าย-ติดตั้งระบบพื้นอีพ็อกซี่ (Epoxy) พื้นพียู (Polyurethane) พื้นอุตสาหกรรม กันรั่ว กันซึม กันสนิม ติดตั้งพื้นอีพ็อกซี่ พื้นพียู ระบบพื้นอีพ็อกซี่ พื้นอุตสาหกรรม บริการพื้นอีพ็อกซี่ บริการพื้นพียู ให้บริการพื้นอีพ็อกซี่ พื้นอีพ็อกซี่ บริการพื้นอีพ็อกซี่ ติดตั้งพื้นพียู ติดตั้งพื้นอุตสาหกรรม บริการพื้นอุตสาหกรรม บริการติดตั้งพื้นอุตสาหกรรม บริการงานพื้นอีพอกซี่ งานพื้นพียู บริการงานพื้นอุตสาหกรรม ระบบพื้นอีพ็อกซี่

ท่านสามารถค้นหาสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ brandexdirectory.com

จำหน่าย-ติดตั้งระบบพื้นอีพ็อกซี่ (Epoxy) พื้นพียู (Polyurethane) พื้นอุตสาหกรรม กันรั่ว กันซึม กันสนิม สีกันลื่น สีสะท้อนความร้อน สีทนเคมี เคลือบกันไฟ เคลือบพื้น ปรับปรุงพื้นโรงงานและอาคาร

บริษัท คี เมทริกซ์ จำกัด
เป็นผู้จัดจำหน่ายพร้อมบริการติดตั้ง ผลิตภัณฑ์เคลือบผิว อีพ็อกซี่ และโพลียูริเทน, พื้นพียู (Epoxy และ Polyurethane) สำหรับงานคอนกรีต และงานโลหะ อาทิ ระบบพื้น หลังคา ผนัง สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม และอาคาร วัสดุเคลือบผิวสำหรับป้องกันสนิม และสารเคมี วัสดุกันซึมชนิดเหลว สีกันลื่น สีกันรั่วกันซึม สีสะท้อนความร้อน และวัสดุเคลือบกันไฟ

บริษัทฯ เป็นผู้เชี่ยวชาญทั้งในส่วนผลิตภัณฑ์ และบริการติดตั้งมากกว่า 10 ปี มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสำหรับเพิ่มมูลค่าทางผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้งทีมช่าง หน่วยทีมงานสนับสนุน และบริการหลังการขาย ไม่ว่าโครงการของคุณจะเป็นโครงการขนาดใหญ่หรือเล็ก เราพร้อมที่จะทำงานในทุกขั้นตอนอย่างมีคุณภาพ และประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ลูกค้าของบริษัทฯ ทุกรายจะได้รับความพึงพอใจสูงสุด และตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างลงตัว

สินค้าพร้อมบริการติดตั้ง

 • สีพื้นอีพ็อกซี่
 • สีพื้นโพลียูรีเทน, พื้นพียู
 • สีพื้นโรงงานอุตสาหกรรม
 • สีสำหรับป้องกันการเกิดสนิมและเคมีกัดทำลาย
 • สีสำหรับกันรั่วกันซึม
 • สีน้ำ, สีอะคิลริค ทาภายในและภายนอก
 • สีสะท้อนความร้อน

ติดตั้งและบริการระบบพื้น, พื้นอีพ็อกซี่, Epoxy, ปรับปรุงพื้นโรงงาน  สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม

 

 สนใจติดต่อ
คี เมทริคซ์ บจก.
22/6 หมู่ 20 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 13180
โทรศัพท์ : +669 4465 3987,+669 4564 9387,+668 1825 0121
โทรสาร : +662 529 0994
อีเมลล์ : keamatrixonline@hotmail.com, keamatrixonline@gmail.com
เว็บไซต์ : keamatrix.brandexdirectory.com
เว็บไซต์ : www.keamatrix.com

master station control panel, ชุดควบคุมระบบเรียกพยาบาล, ระบบ Nurse Call ที เอส ที คอมเมอร์เชียล บจก.

master station control panel, ชุดควบคุมระบบเรียกพยาบาล, ระบบ Nurse Call ที เอส ที คอมเมอร์เชียล บจก.

master station control panel,

ชุดควบคุมระบบเรียกพยาบาล, ระบบ Nurse Call

ที เอส ที คอมเมอร์เชียล บจก.

master station control panel ดูเพิ่มเติม click

ชุดควบคุมระบบเรียกพยาบาล / master station control panel

– Model No  : JNS-12 / JNS-24 / JNS-36
– Power source : AC 220 V (60Hz)
– Power consumption in standby : DC 24 V (22mA)
– Max power consumption : DC 24 V (190 mA) in one line
– Communication way : Two way communication system
– Dimension : 360 (W) x 232 (D) x 105 (H) mm

 

ท่านสามารถค้นหาสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ http://www.thailandpocketpages.com/

บริษัท ที.เอส.ที คอมเมอร์เชียล จำกัด
จำหน่ายติดตั้ง และดูแลซ่อมบำรุง ระบบโทรทัศน์วงจรปิด กล้องวงจรปิด ระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ เครื่องตรวจจับควัน ,แจ้งเหตุเพลิงไหม้, ไฟไหม้, ติดตั้งระบบเสียง, จำหน่ายเครื่องตรวจจับควัน ,บริการรับวางระบบ-ติดตั้งกล้องวงจรปิด,  สัญญาณกันขโมยคีย์การ์ด และรับติดตั้งระบบ ล้องวงจรปิด CCTV ดูภาพ Online ผ่าน Internet LAN, ชุดกล้องวงจรปิดอิน, บริการรับติดตั้งประตูคีย์การ์ด, จำหน่ายเครื่องสแกนลายนิ้วมือ สำหรับสำนักงาน บริษัท โรงงาน และสถานประกอบการต่างๆ จำหน่ายอุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัย,ระบบสัญญาณเตือนโจรกรรม (Intrution Alarm),ระบบ Key card (Access Control),ควบคุมการเปิด-ปิดประตู,ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm),ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และระบบไฟฟ้าต่างๆ ทั่วไป,ระบบ Auto door,ระบบ Intercom/Nurse call,ระบบ กล้องและกันขโมยติดรถยนต์,ระบบสัญญาณเตือนโจรกรรม (กันขโมย),ระบบ Key card / Finger scan,ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้,ระบบ CCTV,ระบบ Auto Door,ระบบ Home Automation,ระบบ Intercom / Nurse Call,กล้องและกันขโมยติดรถยนต์

“จากประสบการณ์ การดำเนินธุรกิจ ด้านระบบรักษาความปลอดภัย มานานกว่า 20 ปี”

           เรารู้ถึงปัญหาของวางระบบ วางอย่างไร ตำแหน่งอย่างไรที่จะทำให้ลูกค้าได้รับการปลอดภัยสูงสุด และใช้ประโยชน์ได้มากที่สุด จากทีมเจ้าหน้าที่ ผู้ชำนาญงานมืออาชีพ ทำให้เราได้รับการยอมรับจาก หน่วยงานชั้นนำต่างๆให้ทำการดูแลระบบรักษาความปลอดภัยทั้งระบบ ทั่วประเทศ

 

สนใจติดต่อ

ที เอส ที คอมเมอร์เชียล บจก.

345/14-5 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กทม 10600

เบอร์โทรศัพท์ +66 2891 1060,+66 2891 1061,+66 2891 1062,+66 2891 1063,+66 2891 1064

Fax +66 2891 0007

Email: tst.tstcom@yahoo.com

http://tst_commercial.thailandpocketpages.com

 

เครื่องมือช่าง จำหน่ายชุดซ่อมเกลียว เครื่องมืออุตสาหกรรม ชัยดำรง เทรดดิ้ง หจก.

เครื่องมือช่าง จำหน่ายชุดซ่อมเกลียว เครื่องมืออุตสาหกรรม ชัยดำรง เทรดดิ้ง หจก.

Shockproof Type Adjustable Seats, เครื่องมืออุตสาหกรรม : ชัยดำรง เทรดดิ้ง หจก.

Shockproof Type Adjustable Seats

เหล็ก สเตนเลส A B C D E KG
9140-M8-75 9141-M8-75 M8 75 40 13.5 95 100
9140-M12-150 9141-M12-150 M12 150 50 20 180 200
9140-M16-150 9141-M12-150 M16 150 60 22 185 300

ท่านสามารถค้นหาสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ brandexdirectory.com

ชัยดำรง เทรดดิ้ง หจก.

เครื่องมืออุตสาหกรรม, เครื่องมือช่าง, สินค้าอุตสาหกรรม, ตัวแทนจำหน่าย แม่เหล็กแรงดึงสูง,Magnet Neodymium,จำหน่ายลวดสปริง, ใบเลื่อยและใบเลื่อยสายพาน, จำหน่ายแบริ่ง TSK, น้ำมันหล่อเย็น, จำหน่ายเครื่องยนต์, แม่พิมพ์, แม่เหล็ก, น้ำมันไฮดรอลิก, ปั้มน้ำ, สกรู, น๊อต, คัตติ้งทูลล์, คัตติ้งออยล์, อุปกรณ์สำหรับงานตัด, อุปกรณ์เกี่ยวกับไฟฟ้า, ชุดซ่อมเกลียว, อุปกรณ์เครื่องใช้ในโรงงาน, สกรูงานอุตสาหกรรมหนักและเบา, ดอกต๊าปชนิดพิเศษสำหรับเหล็กแข็ง ชัยดำรง เทรดดิ้ง หจก.

Wire Thread Insert

ตัวแทนจำหน่าย

 • สกรูงานอุตสาหกรรมหนักและเบา
 • ลวดสปริงเกลียว
 • แบริ่ง TSK
 • น้ำมันหล่อเย็น
 • คัตติ้งออยล์
 • ดอกต๊าปชนิดพิเศษสำหรับเหล็กแข็ง
 • Dura Tools, J.S. Clamp
 • อุปกรณ์ลม, สายลม
 • อุปกรณ์ไฟฟ้า
 • จำหน่ายเครื่องมือวัด ยี่ห้อ Mitutoy
 • จำหน่ายแม่เหล็ก
 • จำหน่ายน้ำมันไฮดรอลิก
 • จำหน่ายเอ็นมิว, ดอกเซาะร่อง, ดอกกัด, ดอกสว่าน ยี่ห่อ Sutton, – คนป่า, YG-nachi
 • จำหน่ายจารบีต๊าป, สารหล่อลื่นลูกปืน
 • จำหน่ายสเปรย์เคลือบลวดทองแดง
 • จำหน่าย Toggle clamp แคล้มด้ามน้ำเงิน ยี่ห้อ Clamp Rite
 • จำหน่าย ขาฉิ่ง, ฝาฉิ่ง, ฟุ๊ตแจ็ค, บานพับ, พวงมาลัยพลาสติก (เหล็ก) , Hand Wheel, Knob ปุ่มพลาสติก, ปุ่มมือจับพลาสติก
 • จำหน่าย ใบเลื่อยและใบเลื่อยสายพาน
 • จำหน่ายเบรคเกอร์ ยี่ห้อ shihlin Electric, Mitsu, Salser, Sanwa, Kyoritsu
 • จำหน่ายชุดซ่อมเกลียว Recoil, ลวดสปริง
 • จำหน่าย ต๊าปเกลียว

สนใจติดต่อ
ชัยดำรง เทรดดิ้ง หจก.
59/1-2 หมู่ 12 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ : +662 5293 846,+668 4637 4481
โทรสาร : +662 529 3845
อีเมลล์ : chaidumrong31@yahoo.co.th
เว็บไซต์ : chaidumrong.brandexdirectory.com
เว็บไซต์ : www.chaidumrongtools.com

ELECTRICAL PRODUCTS, เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน : เทมป์เมกเกอร์ บจก.

ELECTRICAL PRODUCTS, เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน : เทมป์เมกเกอร์ บจก.

ELECTRICAL PRODUCTS, เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน : เทมป์เมกเกอร์ บจก.

ELECTRICAL PRODUCTS

ELECTRICAL PRODUCTS

เทมป์เมกเกอร์ เป็นศูนย์รวมในการออกแบบและจำหน่ายเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ควบคุม สำหรับงานโปรเจ็คในหลายอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมอาหาร, อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม, อุตสาหกรรมเคมี, อุตสาหกรรมปิโตรเคมี, อุตสาหกรรมยา, อุตสาหกรรมพลาสติก,และอื่นๆ

 • รับออกแบบและจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้ากำลัง, อุปกรณ์ไฟฟ้าควบคุมและอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ
 • รับออกแบบและจำหน่ายตู้ไฟฟ้าคอนโทรล, ตู้ไฟฟ้ากำลัง, และงานเดินระบบไฟฟ้า

ท่านสามารถค้นหาสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ brandexdirectory.com

           เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน, บริการจำหน่ายเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน, เครื่องชิลเลอร์, จัดจำหน่ายเครื่องชิลเลอร์, ฮีทปั๊ม, จำหน่ายฮีทปั๊ม 

บริษัท เทมป์เมกเกอร์ จำกัด

จัดตั้งขึ้นด้วยความมุ่งมั่นและความตั้งใจของทีมงานวิศวกร ที่จะนำความรู้ความชำนาญด้านวิศวกรรมเกี่ยวกับอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน รวมไปถึงระบบทำความเย็น และ ทำความร้อน มาพัฒนาปรับใช้ให้ประหยัดพลังงาน และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งาน เพื่อเป็นการลดการใช้พลังงาน และเพิ่มผลผลิตในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เพื่อที่จะเป็นหน่วยพื้นฐานสำหรับพัฒนาประเทศต่อไป
บริษัท รับออกแบบและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน-ความเย็นทุกชนิด เช่น เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน-ความเย็นแบบแผ่น, แบบท่อไทเทเนี่ยม, แบบท่อในท่อ และแบบท่อในถัง, เครื่องชิลเลอร์ (ชุดทำน้ำหล่อเย็น), ฮีทปั๊ม (ปั๊มความร้อน), เครื่องผลิตน้ำแข็ง, ระบบทำความเย็น, ห้องเย็น, ระบบทำความเย็นตู้ปลาทะเล สินค้าของเราให้ความสำคัญในเรื่องการประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และทีมงานของเรามีความยินดีที่จะให้ข้อมูลสินค้า และการเลือกใช้งานโดยคำนึงถึงประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อการใช้งานของท่าน

บริษัท เทมป์เมกเกอร์ จำกัด หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีโอกาสได้รับใช้ท่าน ด้วยสินค้าที่มีคุณภาพ, ประสิทธิภาพ และความตั้งใจที่จะบริการให้ดีที่สุด ภายใต้นโยบาย

“เทมป์เมกเกอร์ ตั้งใจบริการทุกงานเครื่องแลกเปลี่ยน”
Temp Maker All Solutions Of Heat Exchanger

เราต้องการเป็นผู้ร่วมธุรกิจที่ดีกับคุณ ด้วยการจำหน่ายสินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนความร้อน-ความเย็น ด้วยความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรรมและมีประสบการณ์ในการทำงานด้านนี้ โดยตรง

งานบริการและสินค้าของเรามีดังนี้

 • อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน-ความเย็น
 • สินค้ากลุ่มระบบทำความร้อน-ความเย็น
 • Pipe Freezing
 • Electrical

– เราให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนความร้อน-ความเย็น
– งานบำรุงรักษา, ซ่อมแซมระบบทำความร้อน-ความเย็น เช่น ตรวจสอบการทำงานของระบบ, เปลี่ยนถ่ายน้ำมันหล่อลื่นคอมเพรซเซอร์, งานพันมอเตอร์คอมเพรซเซอร์ และอื่นๆ
– งานล้างทำความสะอาด, ซ่อมแซม, ปรับเปลี่ยน อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน-ความเย็น ทุกชนิดและทุกแบรนด เช่น ล้างทำความสะอาด และเปลี่ยนปะเก็นของตัวแลกเปลี่ยน ความร้อน-ความเย็นชนิดแผ่นเพลท
– ให้บริการทั้งที่หน้างานและที่โรงงานของเรา

สนใจติดต่อ
เทมป์เมกเกอร์ บจก.
46,48 ถนนพรหมราษฎร์ แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
โทรศัพท์ : +662 450 3881-2, +668 1840 8192
โทรสาร : +662 450 3880
อีเมลล์ : tempmaker@hotmail.com
เว็บไซต์ : tempmaker.brandexdirectory.com
เว็บไซต์ : www.tempmaker.com

จำหน่ายเครน, เครนสนามคานคู่, จำหน่ายอะไหล่เครนไฟฟ้า, จำหน่ายเครนอุตสาหกรรม ฟอร์ซ เครน บจก.

จำหน่ายเครน, เครนสนามคานคู่, จำหน่ายอะไหล่เครนไฟฟ้า, จำหน่ายเครนอุตสาหกรรม ฟอร์ซ เครน บจก.

จำหน่ายเครน, เครนสนามคานคู่,

จำหน่ายอะไหล่เครนไฟฟ้า, จำหน่ายเครนอุตสาหกรรม

ฟอร์ซ เครน บจก.

จำหน่ายเครน ดูเพิ่มเติม click

เครนขา (Gantry Crane) เป็นลักษณะชนิดหนึ่งของเครนที่มีการเคลื่อนที่ 6 ทิศทางแต่จะมีขาสำหรับวิ่งบนพื้น เหมาะสำหรับใช้งานภาคสนาม หรือ งานกลางแจ้งที่ไม่มีโครงสร้างของตัวอาคาร

 • Gantry Cranes (Single Girder) เครนสนามขาสูง 2 ข้าง แบบคานเดี่ยว มีความเหมาะสมใช้ติดตั้งบนพื้นที่กลางแจ้ง และในร่มใต้หลังคาโรงงาน สำหรับโรงงานที่ไม่ได้เตรียมโครงสร้างเสาไว้เพื่อรับเครนเหนือศีรษะ ซึ่งมีความจำเป็นต้องติดตั้งเครนสนามขาสูง 2 ข้าง วางบนพื้นโรงงาน และลักษณะเช่นเดียวกับเครนเหนือศีรษะ แบบคานเดี่ยวที่มีความเหมาะสม สำหรับอุตสาหกรรมที่ใช้งานยกน้ำหนักไม่มากนัก ควรมีความกว้างใช้งานตั้งแต่ 6-20 เมตร และควรมีน้ำหนักยกตั้งแต่ 0.1 ตัน ถึง 12.5 ตัน เป็นมาตรฐาน
 • Gantry Cranes (Double Girder) เครนสนามขาสูง 2 ข้าง แบบคานคู่ มีความเหมาะสมใช้ติดตั้งบนพื้นที่กลางแจ้ง และในร่มใต้หลังคาโรงงาน สำหรับโรงงานที่ไม่ได้เตรียมโครงสร้างเสาไว้เพื่อรับเครนเหนือศีรษะ ทุกประการเช่นเดียวกับเครนสนามขาสูง 2 ข้าง แบบคานเดี่ยว และลักษณะเช่นเดียวกับเครนเหนือศีรษะแบบคานคู่ ที่มีความเหมาะสมกับโรงงานอุตสาหกรรม ที่ใช้งานยกน้ำหนักที่หนักมาก ควรมีความกว้างใช้งานตั้งแต่ 10-30 เมตร และควรมีน้ำหนักยกตั้ง แต่ 5 ตัน ถึง 50 ตัน เป็นมาตรฐาน
 • Semi Gantry Cranes (Single Girder) เครนสนามขาสูงข้างเดียว แบบคานเดี่ยว มีความเหมาะสมใช้บนพื้นที่กลางแจ้ง โดยติดตั้งรางวิ่งชั้นบนไว้ที่เสาด้านข้าง-นอกตัวอาคารโรงงาน หรือใช้ติดตั้งในร่ม โดยติดตั้งรางวิ่งชั้นบนไว้ที่เสา ด้านข้าง-ในตัวอาคารโรงงาน หรือผู้ใช้งานสามารถออกแบบเครนในโรงงานเป็น 2 ระดับได้อีกด้วย โดยใช้ติดตั้งใต้ชุดเครนเหนือศีรษะเพื่อทำงานเฉพาะเครื่องจักร หรือใช้งานกับพื้นที่ในอาคารโรงงาน ด้านใดด้านหนึ่ง หรือติดตั้งไว้ทั้ง 2 ฝั่ง ของตัวอาคารโรงงานเดียวกันก็ได้
 • Semi Gantry Cranes (Double Girder) เครนสนามขาสูงข้างเดียว แบบคานคู่ มีความเหมาะสมใช้ติดตั้งบนพื้นที่กลางแจ้ง และในร่มภายในตัวอาคารโรงงาน มีคุณสมบัติทุกประการเช่นเดียวกันกับเครนสนามขาสูงขาเดียวแบบคานเดี่ยว และกรณีที่ต้องการออกแบบคานคู่ เพราะส่วนมากผู้ใช้งานต้องการประสิทธิภาพ ในการยกวัตถุ และสินค้าที่หนักกว่า และพื้นที่ใช้งานในพื้นที่ที่กว้างกว่า

          

          

ท่านสามารถค้นหาสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ http://www.thailandpocketpages.com/

บริษัท ฟอร์ซ เครน จำกัด

ฟอร์ซ เครน รับออกแบบเครน ผลิตและจำหน่ายเครนในโรงงานอุตสาหกรรม บริการซ่อมเครนโรงงาน จำหน่ายเครนไฟฟ้า เครนโรงงานอุตสาหกรรม เครนคานเดี่ยว เครนคานคู่ เครนสนาม รอกไฟฟ้า อุปกรณ์งานเครนครบวงจร เครนจากบริษัทฯ เราได้มาตรฐาน ยินดีให้คำปรึกษา เลือกใช้งานเครนให้เหมาะสมกับงานของท่าน งานติดตั้งระบบเครนไฟฟ้า และงานโมดิฟายเครนจำหน่ายอุปกรณ์อะไหล่เครน ทุกชนิด รับเซอร์วิส บริการตรจเช็คเครนประจำปี

โดยวิศวกรชำนาญการเกี่ยวกับ การผลิต ออกแบบและ ติดตั้งเครนไฟฟ้าที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม ทีมงานติดตั้งระบบไฟฟ้าเครน งานโมดิฟายเครน และจำหน่ายอะไหล่เครนทุกชนิด รวมถึงบริการตรวจสอบเครน ประจำปี

–    เครนเหนือศรีศระ คานเดี่ยว Overhead Crane Single Girder
–    เครนเหนือศรีศระ คานคู่ Overhead Crane Double Girder
–    เครนสนามขาสูงข้างเดียว คานเดี่ยว Seami Gantry crane single girder
–    เครนสนามขาสูงข้างเดียว คานคู่ Seami Gantry crane double girder
–    เครนสนามขาสูง 2 ข้าง คานเดี่ยว Ganty Gantry crane single girder
–    เครนสนาม คานเดี่ยว แบบเข็น
–    เครนสนาม คานคู่ Ganty Gantry crane double girder
–    จิ๊ปเครน หรือ Pillar Jib Crane
–    เครนติดผนัง ยื่นแขนหมุน หรือ wall Jib Crane
–    โมโนเรลเครน Monorail
–    เครนเหนือศีรษะแขวนวิ่งใต้ราง Under Slung Crane
–    ลิฟต์บรรทุกสินค้า
–    รอกไฟฟ้า

 

สนใจติดต่อ

บริษัท ฟอร์ซ เครน จำกัด
90/4, 90/6 ม.11 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
TEL : 02 – 185 – 7500 – 09
Mobile : 096 – 897 – 8246

Email: fc@forcecrane.com

http://force-crane.thailandpocketpages.com

Folding, กล่องบรรจุภัณฑ์พลาสติกใส, กล่องพลาสติกพับ แมสโปรดักส์ บจก.

Folding, กล่องบรรจุภัณฑ์พลาสติกใส, กล่องพลาสติกพับ แมสโปรดักส์ บจก.

Folding, กล่องบรรจุภัณฑ์พลาสติกใส, กล่องพลาสติกพับ

แมสโปรดักส์ บจก.

Folding ดูเพิ่มเติม click

งานกล่องผลิตภัณฑ์พลาสติกที่สามารถพับเป็นกล่องให้มี รูปแบบต่าง ๆ ได้ตามต้องการโดยไม่ต้องมีการทำเป็น Mold ก่อนการผลิตเหมาะสำหรับการนำไปบรรจุสินค้าเพื่อให้เห็นสินค้า ภายในช่วยเพิ่มความสวยงาม และยังสามารถป้องกันไม่ให้สินค้าได้รับความสกปรก จากฝุ่นผงต่าง ๆ อีกด้วย ซึ่ง Folding มีทั้งแบบใสและขุ่นที่สามารถ สกรีนสี และลวดลายต่าง ๆ ได้

บรรจุภัณฑ์พลาสติก
เป็นวัสดุอีกประเภทหนึ่งที่ได้รับความนิยม ในการนำมาผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์ สำหรับบรรจุอาหารอย่างมาก เนื่องจากมีข้อดีหลายประการ ได้แก่ สามารถดัดแปลงให้มีคุณสมบัติต่างๆ ให้เหมาะ สมกับการใช้งาน มีน้ำหนักเบา สามารถขึ้นรูปทรงได้ง่าย มีคุณสมบัติในการป้องกันการซึมผ่านของอากาศ น้ำ หรือไขมันทนต่อความร้อนเย็นทนต่อกรดด่าง มีความแข็งแรงเหนียวไม่นำไฟฟ้า การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากพลาสติกควรระมัดระวัง ปัญหาที่พบ คือการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ผลิตไม่ได้มาตรฐาน ทำให้มีสารเคมีเจือปนมากับพลาสติกจะละลายออกมาปนเปื้อนกับอาหาร หากร่างกายได้รับบ่อย ๆ จะเกิดการสะสม ก่อให้เกิดเป็นพิษเรื้อรังและเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภค

พลาสติก จัดเป็นสารโพลีเมอร์ เกิดจากการนำโมโนเมอร์มาผ่านกระบวนการเชื่อมต่อให้เป็นโมเลกุลที่ใหญ่ขึ้น มีพลาสติกให้เลือกใช้ได้หลายชนิดและในรูปแบบต่างๆกัน เช่น ถุงพลาส ติกชั้นเดียว ซึ่งมีทั้งถุงร้อนและถุงเย็น ถุงพลาสติกหลายชั้นที่ได้จากการประกบหรือการรีดร่วม บางกรณีมีการใช้พลาสติกกับของบรรจุภัณฑ์ที่ขึ้นรูปเป็นขวด กล่อง ถ้วย ที่ใส่น้ำมันพืช น้ำผลไม้ บะหมี่สำเร็จรูป เป็นต้น พลาสติกมีคุณสมบัติที่ดีหลายประการ คือ มีน้ำหนักเบากว่าภาชนะบรรจุชนิดอื่น เช่น แก้ว กระป๋อง ราคาก็ไม่แพงและสะดวกในการใช้งาน

พลาสติกผลิตได้จากวัสดุหลายชนิด เช่น ผลิตผลทางการเกษตร ได้แก่ เซลลูโลสจากพืช ปิโตรเลียม ถ่านหิน และสินแร่ ส่วนมากใช้ผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม

ปัจจุบันไทยผลิตพลาสติกได้ เช่น พลาสติกประเภทพีอี(PE) พีพี ( PP) พีวีซี (PVC)และพีเอส (PS )เป็นผลพลอยได้จากการผลิตน้ำมัน นับว่าพลาสติกมีบทบาทความสำคัญในชีวิตประจำวัน เป็นวัสดุที่เข้ามาแทนที่บรรจุภัณฑ์ที่ทำด้วยไม้ กระดาษและวัสดุอื่นๆ เนื่องจากมีความเหนียว น้ำหนักเบา ทนทานต่อสารเคมี ทนต่ออุณหภูมิในช่วงกว้าง เป็นตัวกั้นความชื้นและก๊าซ ในไทยนั้นอาจนำพลาสติกประเภทพีอี(PE) พีพี (PP) พีวีซี (PVC)แปรรูปทำ ชาม ถัง ไม้เทียม ถุงขยะ ส้นรองเท้า

 

 

ท่านสามารถค้นหาสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ http://www.thailandpocketpages.com/

บริษัท แมส โปรดักส์ จำกัด
บริษัท แมส โปรดักส์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2536 ดำเนินกิจการประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติที่มีคุณภาพหลากหลายชนิด บริษัทฯ ได้สั่งสมประสบการณ์ในการผลิตและจัดจำหน่ายบรรจุภัณฑ์ พลาสติก มายาวนาน แน่นอนว่านี้คือเครื่องการันตีว่า เราคือผู้เชี่ยวชาญในการผลิตและจำหน่าย บรรจุภัณฑ์พลาสติกในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ต้องการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติก ในกิจการต่าง ๆ

ธุรกิจหลักของเรา คือ การผลิต จำหน่ายแม่พิมพ์ และบรรจุภัณฑ์พลาสติกในแบบต่าง ๆ จากเทคโนโลยีการผลิต, เครื่องจักรที่ทันสมัยและได้มาตรฐาน ที่สามารถรองรับการผลิตชิ้นงานกว่า 100,000 ชิ้น / ต่อเครื่อง / ต่อวัน และสำหรับวัตถุดิบพลาสติกที่เป็นปัจจัยสำคัญในการผลิต เราเลือกใช้แต่วัตถุดิบที่มีคุณภาพสูง ทั้งพลาสติก PVC, PP, PE, PET, ABS และ PS เพื่อรองรับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ในรูปแบบต่าง ๆ และการเพิ่มมูลค่าของบรรจุภัณฑ์ ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่า จะได้รับผลิตภัณฑ์คุณภาพจากโรงงานของเราอย่างแน่นอน

สนใจติดต่อ
แมสโปรดักส์ บจก.
ที่อยู่ : 1026/93 ซอย บัวเกิด3 ถนน บางนา-ตราด กม.1 แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
เบอร์โทรศัพท์ : +66 2749 5678-9
เบอร์โทรสาร :+66 2747 4575
อีเมล์ : info@massproductsco.com
เว็บไซต์ : massproduct.thailandpocketpages.com
เว็บไซต์ : www.massproductsco.com

 

 

พุก, จำหน่ายสกรู, น็อตเหล็ก : สยาม ฟาสเทนเนอร์ บจก.

พุก, จำหน่ายสกรู, น็อตเหล็ก : สยาม ฟาสเทนเนอร์ บจก.

พุก, จำหน่ายสกรู, น็อตเหล็ก

สยาม ฟาสเทนเนอร์ บจก.

จำหน่ายพุก ( ACHOR )

 • รับสั่งทำผลิต-จำหน่ายสกรู จำหน่ายน็อตเหล็ก แหวนรองทุกชนิด สกรู สแตนเลสราคาถูก

ท่านสามารถค้นหาสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ brandexdirectory.com

 สยาม ฟาสเทนเนอร์ บจก. 

รับสั่งทำผลิต-จำหน่ายสกรู น็อตเหล็ก, สแตนเลส, สลักเกลียว, แป้นเกลียว, แหวนรอง ทุกชนิด เช่น สกรู สกรูสแตนเลส  สกรูเกลียวปล่อย สกรูเกลียวผ่าปลาย สกรูเกลียวมิล สกรูเกลียวหุน สกรูอุตสาหกรรม น๊อต น๊อตสแตนเลส หัวน็อต น๊อตหัวหมวก น๊อตหกเหลี่ยม น๊อตอุตสาหกรรม

ผลิตน๊อต, จำหน่ายน๊อต, น๊อตสแตนเลส, หัวน็อต, น๊อตหัวหมวก, น๊อตหกเหลี่ยม, น๊อตอุตสาหกรรม : ผลิตสกรู, จำหน่ายสกรู, สกรูสแตนเลส, สกรูเกลียวปล่อย, สกรูเกลียวผ่าปลาย, สกรูเกลียวมิล, สกรูเกลียวหุน, สกรูอุตสาหกรรม

         บริษัท สยาม ฟาสเทนเนอร์ จำกัด เป็นกลุ่มบริษัทที่จัดตั้งขึ้นเพื่อจำหน่าย นำเข้า ส่งออก สกรู ,น๊อต ,สลักภัณฑ์ ต่างๆ ที่เป็นมาตรฐาน ใช้กับงานทั่วไป รวมถึง เครื่องมือช่างและอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยทีมงานที่มีประสบการและความชำนาญในตัวงานสูง โดยขยายธุรกิจจาก

         บริษัท สยามสกรู โบลท แอนด์ นัท จำกัด ที่ผลิตออกแบบ, สกรู, โบลท น๊อต, แหวน, พิน, รีเวท, สลักเกลียว ตามแบบงาน ( DRAWING ) ตามตัวอย่าง หรือมาตรฐาน JIS,DIN,ฯลฯ และบริษัท สยาม เมททอล โปรดักส์ จำกัด รับสั่งทำ ผลิต ชิ้นงานโลหะด้วยเครื่องปั้ม, กลึง ( AUTO LATE ) ,เจาะ, อื่น ๆ รวมถึงสลักภัณฑ์ที่ไม่สามารถ ใช้วิธีการตีขึ้นรูปได้

เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ให้ครบวงจรณ์ เพื่อสนับสนุนภาคธุรกิจต่าง ๆ เช่น  ธุรกิจก่อสร้าง  เฟอร์นิเจอร์  เครื่องจักรกล อุปกรณ์ขนส่ง  ลำเลียง ไฟฟ้า  อิเล็กทรอนิกส์  คอมพิวเตอร์  ยานยนต์  ประกอบชิ้นส่วน  แอร์  เครื่องทำความเย็น  ฯลฯ

ส่วนของการบริหารและการจัดการ บริษัทฯ ยึดนโยบายในการพัฒนาไว้ 4 ด้าน ดังนี้

 1. ด้านราคา ( Cost ) ราคาเหมาะสมกับต้นทุนและการจัดการ
 2. ด้านการส่งมอบ ( Delivery ) รวดเร็ว ตรงต่อเวลา
 3. ด้านการบริการ ( Service ) ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างสูงสุด
 4. ความหลากหลาย ( Several ) มีความหลากหลายของสินค้า

ดังที่กล่าวมาข้างต้น บริษัทฯ มีความยินดีอย่างยิ่งที่จะให้บริการและขอเป็นส่วนหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพของลูกค้า
ท้ายสุดนี้บริษัทฯ ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านเป็นอย่างยิ่งที่ได้สนับสนุนสินค้าของบริษัทฯ

สินค้าประเภทสลักภัณท์ 

 • สกรู, โบลท
 • แหวน
 • น๊อต

สินค้าประเภทเครื่องมือช่าง 

 • ประแจ
 • หกเหลี่ยม
 • ลูกบ๊อกซ์
 • ด้ามฟรี อุปกรณ์เสริม บ๊อกซ์ชุด
 • คีม กรรไกร
 • ไขควง ไขควงลองไฟ ไขควงอิเล็คฯ
 • เครื่องมือ อุปกรณ์ ก่อสร้าง
 • เครื่องมือ อุปกรณ์ ไฟฟ้า
 • เครื่องมือ อุปกรณ์ ประปา
 • เครื่องมือ อุปกรณ์ ลม
 • เครื่องมือ อุปกรณ์ สี เคมีภัณท์

สนใจติดต่อ
สยาม ฟาสเทนเนอร์ บจก.
35/11, 35/16 หมู่ 7 ซอยกิ่งแก้ว 64 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : +662 769 1515
โทรสาร : +662 769 1577
อีเมลล์ : info@siamfastener.com
เว็บไซต์ : siamfastener.brandexdirectory.com
เว็บไซต์ : www.โรงงานสกรู.com
เว็บไซต์ : www.siamfastener.com

จำหน่ายฮีตเตอร์แท่ง, จำหน่ายดักฮีทเตอร์, รับผลิตออกแบบฮีตเตอร์, ออกแบบผลิตฮีตเตอร์ เควีเอ็ม ฮีทติ้ง เอลเลอเม้นท์ บจก.

จำหน่ายฮีตเตอร์แท่ง, จำหน่ายดักฮีทเตอร์, รับผลิตออกแบบฮีตเตอร์, ออกแบบผลิตฮีตเตอร์ เควีเอ็ม ฮีทติ้ง เอลเลอเม้นท์ บจก.

จำหน่ายฮีตเตอร์แท่ง, จำหน่ายดักฮีทเตอร์,

รับผลิตออกแบบฮีตเตอร์,  ออกแบบผลิตฮีตเตอร์

เควีเอ็ม ฮีทติ้ง เอลเลอเม้นท์ บจก.

จำหน่ายฮีตเตอร์แท่ง ดูเพิ่มเติม click

ฮีตเตอร์แท่ง (Cartridge Heater) คือฮีตเตอร์ที่ใช้ในการอุ่น และให้ความร้อนให้แก่แม่พิมพ์, ชิ้นงานเหล็ก, หัวพ่นกาว, เครื่องพิมพ์ทอง, เครื่องรีดถุงพลาสติก อลูมิเนียม, ทองเหลือง, หรือโลหะต่างๆ ตัวอย่างการประยุกต์ใช้งาน เช่น งานบรรจุหีบห่อ, งานขึ้นรูป เซรามิกส์ พลาสติก เป็นต้น ลักษณะการใช้งานทั่วไปของ ฮีตเตอร์แท่ง (Cartridge Heater) คือ ใส่ไว้ในช่องบนวัตถุ ความร้อนจะถูกส่งผ่านจากฮีตเตอร์ไปยังวัตถุที่ต้องการให้ความร้อน ตัวอย่างงาน เช่น ให้ความร้อนแม่พิมพ์ของเครื่องบรรจุหีบห่อ นอกจากนี้ยังสามารถนำมาใส่เกลียว เพื่อต้มน้ำเคมีกาวในท่อ หรือถาดได้

ฮีตเตอร์แท่ง สามารถแบ่งได้ออก เป็น 2 แบบ คือ ไฮวัตต์เดนซิตี้ (High density) ความร้อนสูง และโลววัตต์เดนซิตี้ (Low Density) ความร้อนปานกลาง การกำหนดว่า ฮีทเตอร์แท่ง (Cartridge Heater) ตัวใดเป็น High Density หรือ Low Density จะพิจารณาจากค่า Watt Density  ฮีทเตอร์แท่งแบบไฮเดนมักใช้กับงานที่ไม่ร้อนเกิน 350°C ฮีทเตอร์แท่งแบบโลเดนใช้กับงานที่ไม่ควรร้อนเกิน 150°C อนึ่งฮีทเตอร์ไฮเดนดีกว่า ใช้งานได้นานกว่าราคาแพงกว่าแต่ไม่มากจึงมีผู้ใช้มากกว่า

ข้อควรระวังในการใช้ฮีตเตอร์แท่ง (Cartridge Heater)
• การให้ความร้อนแบบอินฟราเรด ควรเลือกใช้วัสดุที่สามารถดูดซับความร้อนได้ดี
• ไม่ควรเลือกใช้วัสดุที่มีพื้นผิวมันวาว เพราะจะสะท้อนความร้อนของคลื่นอินฟราเรด
• ควรติดตั้งตัววัดอุณหภูมิให้อยู่ใกล้กับวัตถุที่ต้องการให้ความร้อนมากที่สุด หรือจะใช้ตัววัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด
• โครงสร้าวฮีตเตอร์แท่ง ไฮเดนซิตี้ (High Density) จะให้ความร้อนสูง และเพราะฉะนั้นวัตต์จะสูง

ท่านสามารถค้นหาสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ http://www.thailandpocketpages.com/

 

เควีเอ็ม ฮีทติ้ง เอลเลอเม้นท์ บจก.

บริษัท KVM เป็นผู้ผลิต ออกแบบและจำหน่ายฮีตเตอร์ทุกชนิด กับทุกอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมที่ต้องเครื่องทำความร้อนในการอบ อย่างอุตสหการรมพลาสติก หรืออุตสาหกรรมที่ต้องการใช้ตัวฮีตเตอร์เป็นตัวขับเคลื่อน
บริษัท KVM เราเน้นคัดสรรค์วัตถุดิบที่มีคุณภาพสูงเพื่อเพิ่มประสิทธิของสินค้าให้สามารถใช้งานได้ทนทานมีประสิทธิภาพสูงสุด สินค้าทุกชิ้นผลิตโดยทีมงานผู้เชียวชาญเฉพาะด้านและประสบการณ์สูง ชื้นงานทุกชิ้นที่ลูกค้าต้องการสามารถปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในการผลิตให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าได้ ชิ้นงานที่โดดเด่นของบริษัท ไม่ว่าจะเป็น ดักฮีทเตอร์,Duct heater, Manifold heater ออกแบบฮีตเตอร์, ฮีตเตอร์ต้มน้ำ,ฮีตเตอร์สำหรับอุตสาหกรรม‎
นอกจากนี้บริษัทยังเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายไทเทเนียมทุกชนิด บริการรับออกแบบไทเทเนียน ผลิตไทเทเนียม,ผลิตไทเทเนียมตามความต้องการของลูกค้า เราจำหน่ายไทเทเนียมแท่ง ,จำหน่ายไทเทเนียมแผ่น,จำหน่ายตะกร้าแอโนดไทเทเนียม จำหน่ายไทเทเนียมทุกชนิด,ด้วยความใส่ใจในทุกความต้องการของลูกค้าเพื่อให้ได้สินค้าที่ตรงความต้องการและคุ้มค่ามากที่สุดกว่า 36 ปีที่เรายังยึดมั่นส่งสินค้าที่มีคุณภาพให้ถึงมือลูกค้า และเราก็จะพัฒนาทีมงานและคุณภาพสินค้าให้ทันในยุค 4.0 เพื่อให้ลูกค้าได้ประโยชน์สูงสุด

จำหน่ายแผ่นไทเทเนียม  ,จำหน่ายท่อไทเทเนียม ,จำหน่าย น็อตไทเทเนียม, จำหน่ายตะแกรงไทเทเนียม ,จำหน่ายตะกร้าไทเทเนียม เพื่อใช้ในงานชุบ,หน้าแปลนทุกขนาด,โรงงานผลิตไทเทเนียม,โรงงานผลิตออกแบบไทเทเนียม,โรงงานทำไทเทเนียม,จำหน่ายฮีตเตอร์ทำความร้อน,จำหน่ายฮีตเตอร์ทุกชนิด,จำหน่ายฮีตเตอร์สำหรับอุตสาหกรรม,จำหน่ายฮีตเตอร์ฮีทเตอร์ฮอตรันเนอร์,จำหน่ายฮีตเตอร์อินฟาเรด,จำหน่ายฮีตเตอร์บอบบิ้น,จำหน่ายฮีตเตอร์เซอคูเรชั่น,จำน่ายเซอคูเรชั่นฮีตเตอร์,จำหน่ายฮีตเตอร์แท่ง,จำหน่ายฮีตเตอร์รัดท่อ,จำหน่ายฮีตเตอร์อุตสาหกรรมทุกชนิด,จำหน่ายฮีตเตอร์สำหรับเครื่องทำพลาสติก,จำหน่ายฮีตเตอร์สำหรับเครื่องทำความร้อน,รับปรึกษาผลิตฮีตเตอร์,จำหน่ายฮีตเตอร์ที่ใช้ในนิคมอุตสาหกรรม

สนใจติดต่อ

เควีเอ็ม ฮีทติ้ง เอลเลอเม้นท์ บจก.

200/162-4 ม.8 ต.คูคต อ.ลำลูกกา ปทุมธานี 12130

เบอร์โทรศัพท์ +66 2998 9902, +66 2998 9903, +66 2998 9904

Fax +66 2998 9940

kvmheatingelement@yahoo.com

kvmheating-titanium.thailandpocketpages.com

www.ไทเทเนียม.net

ปั๊มบอยเลอร์สำหรับโรงงานขนาดใหญ่, จำหน่ายปั๊มน้ำอุตสาหกรรม, ติดตั้งปั๊มอุตสาหกรรม เอ็ม. เพรสโก้ บจก.

ปั๊มบอยเลอร์สำหรับโรงงานขนาดใหญ่, จำหน่ายปั๊มน้ำอุตสาหกรรม, ติดตั้งปั๊มอุตสาหกรรม เอ็ม. เพรสโก้ บจก.

ปั๊มบอยเลอร์สำหรับโรงงานขนาดใหญ่,

จำหน่ายปั๊มน้ำอุตสาหกรรม, ติดตั้งปั๊มอุตสาหกรรม

เอ็ม. เพรสโก้ บจก.

ปั๊มบอยเลอร์สำหรับโรงงานขนาดใหญ่ ดูเพิ่มเติม click

เครื่องสูบน้ำป้อนหม้อน้ำ (Boiler-feed water pump) หรือปั๊มบอยเลอร์ ทำหน้าที่สูบน้ำป้อนที่มีความดันต่ำ เข้าสู่หม้อน้ำที่ความดันสูงเพื่อทดแทนน้ำที่ระเหยกลายเป็นไอน้ำออกไปจากหม้อน้ำเครื่องสูบน้ำป้อนหม้อน้ำเป็นอุปกรณ์สำคัญในการใช้งานหม้อน้ำ ดังนั้นผู้ที่เกี่ยวข้องจึงจำเป็นต้องศึกษาทบทวนความรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์ ให้มีความรู้ความเข้าใจ ในด้านการเลือกใช้เครื่องสูบน้ำป้อนหม้อน้ำให้ถูกประเภท รวมถึงการติดตั้ง การใช้งาน การตรวจสภาพ และการบำรุงรักษา ที่ถูกต้องเป็นส่วนสำคัญที่ไม่สามารถละเลยได้ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้มีการใช้งานหม้อน้ำอย่างปลอดภัย

สิ่งสำคัญในการพิจารณาหรือการเลือกหาขนาดของปั๊มบอยเลอร์
1.อัตราการไหล ที่ปั้มสามารถทำได้ หรือ Flow rate
2.Head ที่ปั้มสามารถทำได้
3.NPSH (actual) หรือ NPSHa ที่เกิดขึ้น กับตัวปั้มของเรา

อัตราการไหล
อัตราการไหล หรือ flow rate ที่ปั๊มบอยเลอร์ทำได้ จะพิจารณาจากอัตราการไหลขั้นต่ำที่สุดที่ปั๊มบอยเลอร์สามารถทำได้เพื่อให้มันไหลทันให้น้ำป้อนเข้าบอยเลอร์ทัน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิด overheat ในระบบจากปัญหาน้ำเข้าไม่ทันนั่นเอง

ความสามารถในการทำแรงดัน หรือ Head
นอกจากอัตราการไหลจะได้ตามข้อแรกแล้วนั้น หากพูดในส่วนของความดัน หรือ Head ส่วนใหญ่จะนิยมใช้หน่วยความดันเป็น เมตร หรือ ฟุต สิ่งที่ต้องพิจารณาต่ก็คือปั๊มบอยเลอร์ยังจะต้องสามารถเอาชนะแรงดันของบอยเลอร์หรือ operating pressure รวมถึง pressure loss ในระบบนั้นๆอีกด้วย ไม่ว่า loss นั้น จะมาจากอะไรก็ตามแต่ในระบบ นี่คือหลักการคร่าวๆ ในการพิจารณา Head ของปั๊มบอยเลอร์

 

ท่านสามารถค้นหาสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ http://www.thailandpocketpages.com/

 

M.Presco Co.,Ltd. 
บริษัท เอ็ม. เพรสโก้ จำกัด
www.mpresco.com

M.PRESCO นำเข้าสินค้าด้าน ปั้มน้ำ DP Pumps สินค้าคุณภาพ มาตรฐานสากล คุณภาพสูง นำเข้า จาก เนเธอร์แลนด์
DP Pumps (ดีพี ปั้ม) เราคือผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตปั้มน้ำที่มีชื่อเสียงมาอย่างยาวนานกว่า 50 ปี ซึ่งเป็นสินค้าคุณภาพนำเข้าจากประเทศเนเธอร์แลนด์ ที่ได้การยอมรับ และ รับรองคุณภาพและมาตรฐานหลายสถาบันในยุโรปซึ่งทางบริษัท M.PRESO เราได้เป็นผู้นำเข้า ติดตั้ง และจัดจำหน่าย ปั๊มน้ำคุณภาพ DP Pumps มาคอยให้บริการในเมืองไทยอย่างครบวงจรและการันตีว่าสินค้าและบริการของทาง บริษัท M.presco นั้นจะไม่ทำให้ท่านผิเหวังอย่างแน่นอน

 

สนใจติดต่อ

เอ็ม. เพรสโก้ บจก.

99/105 หมู่ 4 ซ. เทศบาลบางปู 37 ถ.แพรกษา ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280

เบอร์โทรศัพท์ +669 8284 2190,+66 2701 9447,+66 2701 9448

Fax +66 2382 7795

Email: info@mpresco.com

http://mpresco.thailandpocketpages.com