Browsed by
Day: October 22, 2018

เครื่องจักรขับลิฟต์, ผลิตและออกแบบลิฟต์โดยสาร, บริการซ่อมลิฟต์, บริการติดตั้งลิฟต์ นิปปอน เอเลเวเตอร์ บจก.

เครื่องจักรขับลิฟต์, ผลิตและออกแบบลิฟต์โดยสาร, บริการซ่อมลิฟต์, บริการติดตั้งลิฟต์ นิปปอน เอเลเวเตอร์ บจก.

เครื่องจักรขับลิฟต์, ผลิตและออกแบบลิฟต์โดยสาร,

บริการซ่อมลิฟต์, บริการติดตั้งลิฟต์

นิปปอน เอเลเวเตอร์ บจก.

เครื่องจักรขับลิฟต์ ดูเพิ่มเติม click

เครื่องจักรขับลิฟท์ (Traction Machine)เป็นอุปกรณ์หลักของระบบลิฟต์ ทำหน้าที่ขับเคลื่อนลิฟต์ขึ้นลง

หลักการทำงานของลิฟต์
การเคลื่อนที่ของลิฟต์ใช้หลักการของรอกกว้านและน้ำหนักถ่วงเพื่อลดการใช้พลังงานในการขับเคลื่อนลิฟต์ โดยปลายเชือกรอกกว้านด้านหนึ่งของลิฟต์จะยึดติดกับตัวลิฟต์ ในขณะที่ปลายเชือกรอกกว้านอีกด้านหนึ่งจะผูกติดกับน้ำหนักถ่วง โดยปลายเชือกรอกกว้านหรือสลิงจะมีความยาวเท่ากับความสูงของตึกโดยประมาณ ดังนั้นเมื่อลิฟต์โดยสารจอดที่ชั้นล่างสุดของอาคาร น้ำหนักถ่วงจะอยู่ชั้นบนสุด เมื่อลิฟต์โดยสารเคลื่อนที่ขึ้น น้ำหนักถ่วงจะมีหน้าที่ขับลิฟต์ให้เคลื่อนที่ควบคู่ไปกับเบรคเพื่อชะลอความเร็ว โดยมอเตอร์จะทำหน้าที่ควบคุมความเร็วของลิฟต์ให้เป็นไปตามพิกัด ในทำนองเดียวกันหากลิฟต์จอดชั้นบนสุด น้ำหนักถ่วงจะอยู่ชั้นล่างสุด ลิฟต์จะเคลื่อนที่ลงโดยอาศัยน้ำหนักของตัวลิฟต์ จากหลักการดังกล่าวจะเห็นได้ว่าการออกแบบลิฟต์ให้เกิดความได้เปรียบเชิงกลจะทำให้ลิฟต์ใช้พลังงานน้อยมากเมื่อเทียบกับเครื่องจักรอื่นๆ ที่ใช้งานในอาคาร

อุปกรณ์หลักของลิฟต์
1. ห้องเครื่องลิฟต์
ห้องเครื่องลิฟต์แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ลิฟต์ที่มีห้องเครื่อง และลิฟต์ที่ไม่มีห้องเครื่องลิฟต์ สำหรับลิฟต์ที่มีห้องเครื่องลิฟต์ ยังแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ ลิฟต์ที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าและลิฟต์ที่ขับเคลื่อนด้วยระบบไฮดรอลิกโดยลิฟต์ที่ขับเคลื่อนด้วยไฮดรอลิกจะใช้กำลังไฟฟ้าที่สูงกว่ามาก ลิฟต์ที่มีห้องเครื่องและขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าเป็นลิฟต์ที่นิยมใช้ในปัจจุบัน เนื่องจากสะดวกและง่ายต่อการบำรุงรักษา สำหรับลิฟต์ที่ไม่มีห้องเครื่องนิยมใช้กับอาคารที่มีความสูงไม่มากเนื่องจากพิกัดความเร็วน้ำหนักบรรทุกและจำนวนชั้นจอดยังเป็นข้อจำกัด

2. เครื่องลิฟต์ (driving machine )
เครื่องลิฟต์ หมายถึง ตัวต้นกำลังที่ให้พลังงานในการขับเคลื่อนตัวลิฟต์แบ่งเป็น
• เครื่องลิฟต์แรงฉุดจากความฝืด (traction machine) หมายถึง เครื่องลิฟต์ที่ขับเคลื่อนตัวลิฟต์ โดยอาศัยความฝืดระหว่างเชือกลวดแขวนกับรอกขับเคลื่อน ซึ่งมีมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นต้นกำลังในการหมุนรอกขับเคลื่อน โดยมีทั้งแบบส่งกำลังผ่านเฟืองและแบบขับเคลื่อนโดยตรง
• เครื่องลิฟต์รอกกว้าน (winding drum machine) หมายถึง เครื่องลิฟต์ที่ใช้กำลังจากมอเตอร์ไฟฟ้าผ่านไปหมุนรอกกว้านเชือกลวดแขวน
• เครื่องลิฟต์ไฮดรอลิค (hydraulic power unit ) หมายถึง เครื่องลิฟต์ที่ใช้กำลังจากมอเตอร์ไฟฟ้าขับเครื่องสูบน้ำมันเข้าระบบไฮดรอลิค เพื่อขับเคลื่อนลิฟต์ให้เคลื่อนขึ้น และลิฟต์เคลื่อนลงโดยแรงโน้มถ่วง เมื่อปล่อยน้ำมันไหลกลับสู่ถังเก็บน้ำมัน

3. ระบบควบคุมการขับเคลื่อน(drive control)
ระบบควบคุมการขับเคลื่อน หมายถึง ระบบควบคุมการเคลื่อนที่ การหยุดทิศทางการเคลื่อนที่ ความเร่ง อัตราเร็ว และความหน่วงของส่วนที่เคลื่อนที่ มีดังนี้
• ระบบควบคุมการขับเคลื่อนโดยสนามแม่เหล็กของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า(generator field control) หมายถึง ระบบควบคุมซึ่งปรับแรงดันไฟฟ้า ที่จ่ายให้กับมอเตอร์ที่ใช้ขับเคลื่อนลิฟต์โดยการเปลี่ยนแปลงความเข้มและทิศทางของสนามแม่เหล็กของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ระบบนี้ใช้กับลิฟต์ที่มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าของตัวเองเป็นระบบควบคุมที่มีการสูญเสียพลังงานสูงมาก
• ระบบควบคุมโดยรีโอสแตต (rheostat control) หมายถึง ระบบควบคุมซึ่งเปลี่ยนแปรค่าความต้านทานและ/หรือค่ารีแอกแตนซ์ในอาร์มาเจอร์ และ/หรือในวงจรสนามแม่เหล็กของมอเตอร์เครื่องลิฟต์ ใช้กับลิฟต์ที่มีความเร็วต่ำและเป็นอาคารที่ไม่สูงมาก
• ระบบควบคุมโดยใช้ไฟฟ้ากระแสสลับอัตราความเร็วเดียว (single speed alternating current control ) หมายถึง ระบบควบคุมที่ใช้มอเตอร์แบบเหนี่ยวนำ (induction motor) อัตราความเร็วค่าเดียวขับเคลื่อนตัวลิฟต์
• ระบบควบคุมโดยใช้ไฟฟ้ากระแสสลับสองอัตราความเร็ว (two speed alternating current control) หมายถึง ระบบควบคุมที่ใช้มอเตอร์แบบเหนี่ยวนำสองอัตราความเร็วขับเคลื่อนตัวลิฟต์ซึ่งทำให้หมุนด้วยอัตราความเร็วซิงโครนัส 2 ค่า โดยการต่อขดลวดของมอเตอร์ให้มีจำนวนขั้วต่างกัน
• ระบบควบคุมโดยการแปรเปลี่ยนแรงเคลื่อนไฟฟ้า (variable voltage control) หมายถึง ระบบควบคุมที่แปรเปลี่ยนแรง เคลื่อนไฟฟ้าที่จ่ายให้มอเตอร์ขับเคลื่อนตัวลิฟต์ โดยมากใช้อุปกรณ์ประเภท SCR หรือ Thyristor ใช้กับลิฟต์ที่มีความเร็วปานกลาง-สูง
• ระบบควบคุมโดยแปรเปลี่ยนแรงเคลื่อนไฟฟ้าและความถี่ไฟฟ้า (variable voltage , variable frequency control :VVVF) หมายถึง ระบบควบคุมที่แปรเปลี่ยนแรงเคลื่อนไฟฟ้าและความถี่ไฟฟ้าที่จ่ายให้มอเตอร์ขับเคลื่อนตัวลิฟต์ เป็นชุดควบคุมที่มีประสิทธิภาพพลังงานสูง โดยใช้งานกับมอเตอร์ขับเคลื่อนลิฟต์ชนิดไฟฟ้ากระแสสลับ

4. รางบังคับลิฟต์และปล่องลิฟต์
รางบังคับลิฟต์และปล่องลิฟต์ ทำหน้าที่นำทางให้ห้องโดยสารเคลื่อนที่ในแนวดิ่ง การติดตั้งรางลิฟต์ภายในปล่องลิฟต์จะต้องมีระยะที่ห้องโดยสารกับรางลิฟต์อย่างเหมาะสม โดยห้องลิฟต์กับรางลิฟต์ต้องไม่ห่างจนเกินไปและไม่ชิดจนเกินไปเพื่อไม่ให้เกิดการแกว่งขณะเคลื่อนที่ นอกจากนี้ภายในปล่องลิฟต์จะต้องติดตั้งอุปกรณ์ให้ความสว่างและช่องเปิดที่ปลอดภัยเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าภายในปล่องลิฟต์ได้

5. อุปกรณ์ควบคุมการทำงานของลิฟต์ (systems of elevator operation and supervision)
ลิฟต์จะถูกควบคุมการใช้งานผ่านเครื่องควบคุมการใช้งาน โดยพลังงานไฟฟ้าที่ลิฟต์ใช้จะขึ้นอยู่กับน้ำหนักบรรทุกและความเร็วในขณะนั้น มอเตอร์ไฟฟ้าที่ขับลิฟต์จะรับสัญญาณเพื่อควบคุมให้ความเร็วลิฟต์เป็นไปตามน้ำหนักบรรทุกจริงรวมถึงความเร็ว นอกจากนี้อุปกรณ์ควบคุมการทำงานของลิฟต์ยังจะต้องจัดการทำงานของลิฟต์เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งานลิฟต์ เช่น ให้ลิฟต์ที่อยู่ใกล้ที่สุดมาให้บริการ การลดเวลารอคอย การประหยัดพลังงาน ซึ่งในปัจจุบันเป็นระบบคอมพิวเตอร์ (computerized system control) เป็นส่วนใหญ่

ท่านสามารถค้นหาสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ http://www.thailandpocketpages.com/

บริษัท นิปปอน เอเลเวเตอร์ จำกัด 

          ผู้ผลิตและออกแบบ ลิฟต์โดยสาร ลิฟท์อาคาร ลิฟต์คอนโด ลิฟท์โรงพยาบาล ลิฟต์ขนของ ลิฟต์บ้านขนาดเล็ก ลิฟต์อาคารสูง บริการซ่อมลิฟต์ บำรุงรักษาลิฟต์ ตรวจเช็คลิฟต์ ด้วยประสบการณ์ยาวนาน มากกว่า 30 ปี ลิฟต์  จึงเป็นแบรนด์ลิฟท์ คุณภาพโดยฝีมือคนไทย ที่คำนึงถึงความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน ของผู้ใช้บริการลิฟต์ เป็นอันดับแรก เรารักษามาตรฐาน ในคุณภาพของวัสดุ และระบบจัดการ ภายใน เรารับติดตั้งให้กับ คอนโดทั่วกรุงเทพฯ และปริมณฑล โรงพยาบาล อาคารสูง หลายแห่งเลือกใช้ลิฟต์ยี่ห้อ หากคุณกำลังมองหา ผู้ให้บริการออกแบบและติดตั้งลิฟต์คุณภาพ  ให้บริการโดย บริษัท นิปปอน เอเลเวเตอร์ จำกัด

บริษัทฯ จะมุ่งเน้นในด้านงานขาย ปรับปรุง และงานบริการ ซ่อมแซม บำรุงรักษา ลิฟต์เป็นหลัก โดยได้ทำการเตรียมพร้อมในด้านอะไหล่ บุคลากร และการรับประกันคุณภาพของอุปกรณ์ลิฟต์ ในสภาพการใช้งานตามปกติเป็นเวลา 1-2 ปี นับตั้งแต่วันที่ทำการส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว

สนใจติดต่อ

บริษัท นิปปอน เอเลเวเตอร์ จำกัด

บริษัทตั้งอยู่เลขที่ 34/58 หมู่ 11 ซอยเฉลิมพระเกียรติ 28 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ : +66 2751 8121 , +669 5081 8888
โทรสาร : +66 2751 8591
อีเมล : hussadin2513@gmail.combeau_wannasriyapong@hotmail.co.th
เว็บไซต์ : nipponelevator.thailandpocketpages.com

 

master station control panel, ชุดควบคุมระบบเรียกพยาบาล, ระบบ Nurse Call ที เอส ที คอมเมอร์เชียล บจก.

master station control panel, ชุดควบคุมระบบเรียกพยาบาล, ระบบ Nurse Call ที เอส ที คอมเมอร์เชียล บจก.

master station control panel,

ชุดควบคุมระบบเรียกพยาบาล, ระบบ Nurse Call

ที เอส ที คอมเมอร์เชียล บจก.

master station control panel ดูเพิ่มเติม click

ชุดควบคุมระบบเรียกพยาบาล / master station control panel

– Model No  : JNS-12 / JNS-24 / JNS-36
– Power source : AC 220 V (60Hz)
– Power consumption in standby : DC 24 V (22mA)
– Max power consumption : DC 24 V (190 mA) in one line
– Communication way : Two way communication system
– Dimension : 360 (W) x 232 (D) x 105 (H) mm

 

ท่านสามารถค้นหาสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ http://www.thailandpocketpages.com/

บริษัท ที.เอส.ที คอมเมอร์เชียล จำกัด
จำหน่ายติดตั้ง และดูแลซ่อมบำรุง ระบบโทรทัศน์วงจรปิด กล้องวงจรปิด ระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ เครื่องตรวจจับควัน ,แจ้งเหตุเพลิงไหม้, ไฟไหม้, ติดตั้งระบบเสียง, จำหน่ายเครื่องตรวจจับควัน ,บริการรับวางระบบ-ติดตั้งกล้องวงจรปิด,  สัญญาณกันขโมยคีย์การ์ด และรับติดตั้งระบบ ล้องวงจรปิด CCTV ดูภาพ Online ผ่าน Internet LAN, ชุดกล้องวงจรปิดอิน, บริการรับติดตั้งประตูคีย์การ์ด, จำหน่ายเครื่องสแกนลายนิ้วมือ สำหรับสำนักงาน บริษัท โรงงาน และสถานประกอบการต่างๆ จำหน่ายอุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัย,ระบบสัญญาณเตือนโจรกรรม (Intrution Alarm),ระบบ Key card (Access Control),ควบคุมการเปิด-ปิดประตู,ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm),ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และระบบไฟฟ้าต่างๆ ทั่วไป,ระบบ Auto door,ระบบ Intercom/Nurse call,ระบบ กล้องและกันขโมยติดรถยนต์,ระบบสัญญาณเตือนโจรกรรม (กันขโมย),ระบบ Key card / Finger scan,ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้,ระบบ CCTV,ระบบ Auto Door,ระบบ Home Automation,ระบบ Intercom / Nurse Call,กล้องและกันขโมยติดรถยนต์

“จากประสบการณ์ การดำเนินธุรกิจ ด้านระบบรักษาความปลอดภัย มานานกว่า 20 ปี”

           เรารู้ถึงปัญหาของวางระบบ วางอย่างไร ตำแหน่งอย่างไรที่จะทำให้ลูกค้าได้รับการปลอดภัยสูงสุด และใช้ประโยชน์ได้มากที่สุด จากทีมเจ้าหน้าที่ ผู้ชำนาญงานมืออาชีพ ทำให้เราได้รับการยอมรับจาก หน่วยงานชั้นนำต่างๆให้ทำการดูแลระบบรักษาความปลอดภัยทั้งระบบ ทั่วประเทศ

 

สนใจติดต่อ

ที เอส ที คอมเมอร์เชียล บจก.

345/14-5 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กทม 10600

เบอร์โทรศัพท์ +66 2891 1060,+66 2891 1061,+66 2891 1062,+66 2891 1063,+66 2891 1064

Fax +66 2891 0007

Email: tst.tstcom@yahoo.com

http://tst_commercial.thailandpocketpages.com

 

ELECTRICAL PRODUCTS, เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน : เทมป์เมกเกอร์ บจก.

ELECTRICAL PRODUCTS, เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน : เทมป์เมกเกอร์ บจก.

ELECTRICAL PRODUCTS, เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน : เทมป์เมกเกอร์ บจก.

ELECTRICAL PRODUCTS

ELECTRICAL PRODUCTS

เทมป์เมกเกอร์ เป็นศูนย์รวมในการออกแบบและจำหน่ายเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ควบคุม สำหรับงานโปรเจ็คในหลายอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมอาหาร, อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม, อุตสาหกรรมเคมี, อุตสาหกรรมปิโตรเคมี, อุตสาหกรรมยา, อุตสาหกรรมพลาสติก,และอื่นๆ

 • รับออกแบบและจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้ากำลัง, อุปกรณ์ไฟฟ้าควบคุมและอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ
 • รับออกแบบและจำหน่ายตู้ไฟฟ้าคอนโทรล, ตู้ไฟฟ้ากำลัง, และงานเดินระบบไฟฟ้า

ท่านสามารถค้นหาสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ brandexdirectory.com

           เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน, บริการจำหน่ายเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน, เครื่องชิลเลอร์, จัดจำหน่ายเครื่องชิลเลอร์, ฮีทปั๊ม, จำหน่ายฮีทปั๊ม 

บริษัท เทมป์เมกเกอร์ จำกัด

จัดตั้งขึ้นด้วยความมุ่งมั่นและความตั้งใจของทีมงานวิศวกร ที่จะนำความรู้ความชำนาญด้านวิศวกรรมเกี่ยวกับอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน รวมไปถึงระบบทำความเย็น และ ทำความร้อน มาพัฒนาปรับใช้ให้ประหยัดพลังงาน และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งาน เพื่อเป็นการลดการใช้พลังงาน และเพิ่มผลผลิตในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เพื่อที่จะเป็นหน่วยพื้นฐานสำหรับพัฒนาประเทศต่อไป
บริษัท รับออกแบบและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน-ความเย็นทุกชนิด เช่น เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน-ความเย็นแบบแผ่น, แบบท่อไทเทเนี่ยม, แบบท่อในท่อ และแบบท่อในถัง, เครื่องชิลเลอร์ (ชุดทำน้ำหล่อเย็น), ฮีทปั๊ม (ปั๊มความร้อน), เครื่องผลิตน้ำแข็ง, ระบบทำความเย็น, ห้องเย็น, ระบบทำความเย็นตู้ปลาทะเล สินค้าของเราให้ความสำคัญในเรื่องการประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และทีมงานของเรามีความยินดีที่จะให้ข้อมูลสินค้า และการเลือกใช้งานโดยคำนึงถึงประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อการใช้งานของท่าน

บริษัท เทมป์เมกเกอร์ จำกัด หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีโอกาสได้รับใช้ท่าน ด้วยสินค้าที่มีคุณภาพ, ประสิทธิภาพ และความตั้งใจที่จะบริการให้ดีที่สุด ภายใต้นโยบาย

“เทมป์เมกเกอร์ ตั้งใจบริการทุกงานเครื่องแลกเปลี่ยน”
Temp Maker All Solutions Of Heat Exchanger

เราต้องการเป็นผู้ร่วมธุรกิจที่ดีกับคุณ ด้วยการจำหน่ายสินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนความร้อน-ความเย็น ด้วยความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรรมและมีประสบการณ์ในการทำงานด้านนี้ โดยตรง

งานบริการและสินค้าของเรามีดังนี้

 • อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน-ความเย็น
 • สินค้ากลุ่มระบบทำความร้อน-ความเย็น
 • Pipe Freezing
 • Electrical

– เราให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนความร้อน-ความเย็น
– งานบำรุงรักษา, ซ่อมแซมระบบทำความร้อน-ความเย็น เช่น ตรวจสอบการทำงานของระบบ, เปลี่ยนถ่ายน้ำมันหล่อลื่นคอมเพรซเซอร์, งานพันมอเตอร์คอมเพรซเซอร์ และอื่นๆ
– งานล้างทำความสะอาด, ซ่อมแซม, ปรับเปลี่ยน อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน-ความเย็น ทุกชนิดและทุกแบรนด เช่น ล้างทำความสะอาด และเปลี่ยนปะเก็นของตัวแลกเปลี่ยน ความร้อน-ความเย็นชนิดแผ่นเพลท
– ให้บริการทั้งที่หน้างานและที่โรงงานของเรา

สนใจติดต่อ
เทมป์เมกเกอร์ บจก.
46,48 ถนนพรหมราษฎร์ แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
โทรศัพท์ : +662 450 3881-2, +668 1840 8192
โทรสาร : +662 450 3880
อีเมลล์ : tempmaker@hotmail.com
เว็บไซต์ : tempmaker.brandexdirectory.com
เว็บไซต์ : www.tempmaker.com

จำหน่ายเครน, เครนสนามคานคู่, จำหน่ายอะไหล่เครนไฟฟ้า, จำหน่ายเครนอุตสาหกรรม ฟอร์ซ เครน บจก.

จำหน่ายเครน, เครนสนามคานคู่, จำหน่ายอะไหล่เครนไฟฟ้า, จำหน่ายเครนอุตสาหกรรม ฟอร์ซ เครน บจก.

จำหน่ายเครน, เครนสนามคานคู่,

จำหน่ายอะไหล่เครนไฟฟ้า, จำหน่ายเครนอุตสาหกรรม

ฟอร์ซ เครน บจก.

จำหน่ายเครน ดูเพิ่มเติม click

เครนขา (Gantry Crane) เป็นลักษณะชนิดหนึ่งของเครนที่มีการเคลื่อนที่ 6 ทิศทางแต่จะมีขาสำหรับวิ่งบนพื้น เหมาะสำหรับใช้งานภาคสนาม หรือ งานกลางแจ้งที่ไม่มีโครงสร้างของตัวอาคาร

 • Gantry Cranes (Single Girder) เครนสนามขาสูง 2 ข้าง แบบคานเดี่ยว มีความเหมาะสมใช้ติดตั้งบนพื้นที่กลางแจ้ง และในร่มใต้หลังคาโรงงาน สำหรับโรงงานที่ไม่ได้เตรียมโครงสร้างเสาไว้เพื่อรับเครนเหนือศีรษะ ซึ่งมีความจำเป็นต้องติดตั้งเครนสนามขาสูง 2 ข้าง วางบนพื้นโรงงาน และลักษณะเช่นเดียวกับเครนเหนือศีรษะ แบบคานเดี่ยวที่มีความเหมาะสม สำหรับอุตสาหกรรมที่ใช้งานยกน้ำหนักไม่มากนัก ควรมีความกว้างใช้งานตั้งแต่ 6-20 เมตร และควรมีน้ำหนักยกตั้งแต่ 0.1 ตัน ถึง 12.5 ตัน เป็นมาตรฐาน
 • Gantry Cranes (Double Girder) เครนสนามขาสูง 2 ข้าง แบบคานคู่ มีความเหมาะสมใช้ติดตั้งบนพื้นที่กลางแจ้ง และในร่มใต้หลังคาโรงงาน สำหรับโรงงานที่ไม่ได้เตรียมโครงสร้างเสาไว้เพื่อรับเครนเหนือศีรษะ ทุกประการเช่นเดียวกับเครนสนามขาสูง 2 ข้าง แบบคานเดี่ยว และลักษณะเช่นเดียวกับเครนเหนือศีรษะแบบคานคู่ ที่มีความเหมาะสมกับโรงงานอุตสาหกรรม ที่ใช้งานยกน้ำหนักที่หนักมาก ควรมีความกว้างใช้งานตั้งแต่ 10-30 เมตร และควรมีน้ำหนักยกตั้ง แต่ 5 ตัน ถึง 50 ตัน เป็นมาตรฐาน
 • Semi Gantry Cranes (Single Girder) เครนสนามขาสูงข้างเดียว แบบคานเดี่ยว มีความเหมาะสมใช้บนพื้นที่กลางแจ้ง โดยติดตั้งรางวิ่งชั้นบนไว้ที่เสาด้านข้าง-นอกตัวอาคารโรงงาน หรือใช้ติดตั้งในร่ม โดยติดตั้งรางวิ่งชั้นบนไว้ที่เสา ด้านข้าง-ในตัวอาคารโรงงาน หรือผู้ใช้งานสามารถออกแบบเครนในโรงงานเป็น 2 ระดับได้อีกด้วย โดยใช้ติดตั้งใต้ชุดเครนเหนือศีรษะเพื่อทำงานเฉพาะเครื่องจักร หรือใช้งานกับพื้นที่ในอาคารโรงงาน ด้านใดด้านหนึ่ง หรือติดตั้งไว้ทั้ง 2 ฝั่ง ของตัวอาคารโรงงานเดียวกันก็ได้
 • Semi Gantry Cranes (Double Girder) เครนสนามขาสูงข้างเดียว แบบคานคู่ มีความเหมาะสมใช้ติดตั้งบนพื้นที่กลางแจ้ง และในร่มภายในตัวอาคารโรงงาน มีคุณสมบัติทุกประการเช่นเดียวกันกับเครนสนามขาสูงขาเดียวแบบคานเดี่ยว และกรณีที่ต้องการออกแบบคานคู่ เพราะส่วนมากผู้ใช้งานต้องการประสิทธิภาพ ในการยกวัตถุ และสินค้าที่หนักกว่า และพื้นที่ใช้งานในพื้นที่ที่กว้างกว่า

          

          

ท่านสามารถค้นหาสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ http://www.thailandpocketpages.com/

บริษัท ฟอร์ซ เครน จำกัด

ฟอร์ซ เครน รับออกแบบเครน ผลิตและจำหน่ายเครนในโรงงานอุตสาหกรรม บริการซ่อมเครนโรงงาน จำหน่ายเครนไฟฟ้า เครนโรงงานอุตสาหกรรม เครนคานเดี่ยว เครนคานคู่ เครนสนาม รอกไฟฟ้า อุปกรณ์งานเครนครบวงจร เครนจากบริษัทฯ เราได้มาตรฐาน ยินดีให้คำปรึกษา เลือกใช้งานเครนให้เหมาะสมกับงานของท่าน งานติดตั้งระบบเครนไฟฟ้า และงานโมดิฟายเครนจำหน่ายอุปกรณ์อะไหล่เครน ทุกชนิด รับเซอร์วิส บริการตรจเช็คเครนประจำปี

โดยวิศวกรชำนาญการเกี่ยวกับ การผลิต ออกแบบและ ติดตั้งเครนไฟฟ้าที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม ทีมงานติดตั้งระบบไฟฟ้าเครน งานโมดิฟายเครน และจำหน่ายอะไหล่เครนทุกชนิด รวมถึงบริการตรวจสอบเครน ประจำปี

–    เครนเหนือศรีศระ คานเดี่ยว Overhead Crane Single Girder
–    เครนเหนือศรีศระ คานคู่ Overhead Crane Double Girder
–    เครนสนามขาสูงข้างเดียว คานเดี่ยว Seami Gantry crane single girder
–    เครนสนามขาสูงข้างเดียว คานคู่ Seami Gantry crane double girder
–    เครนสนามขาสูง 2 ข้าง คานเดี่ยว Ganty Gantry crane single girder
–    เครนสนาม คานเดี่ยว แบบเข็น
–    เครนสนาม คานคู่ Ganty Gantry crane double girder
–    จิ๊ปเครน หรือ Pillar Jib Crane
–    เครนติดผนัง ยื่นแขนหมุน หรือ wall Jib Crane
–    โมโนเรลเครน Monorail
–    เครนเหนือศีรษะแขวนวิ่งใต้ราง Under Slung Crane
–    ลิฟต์บรรทุกสินค้า
–    รอกไฟฟ้า

 

สนใจติดต่อ

บริษัท ฟอร์ซ เครน จำกัด
90/4, 90/6 ม.11 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
TEL : 02 – 185 – 7500 – 09
Mobile : 096 – 897 – 8246

Email: fc@forcecrane.com

http://force-crane.thailandpocketpages.com

Folding, กล่องบรรจุภัณฑ์พลาสติกใส, กล่องพลาสติกพับ แมสโปรดักส์ บจก.

Folding, กล่องบรรจุภัณฑ์พลาสติกใส, กล่องพลาสติกพับ แมสโปรดักส์ บจก.

Folding, กล่องบรรจุภัณฑ์พลาสติกใส, กล่องพลาสติกพับ

แมสโปรดักส์ บจก.

Folding ดูเพิ่มเติม click

งานกล่องผลิตภัณฑ์พลาสติกที่สามารถพับเป็นกล่องให้มี รูปแบบต่าง ๆ ได้ตามต้องการโดยไม่ต้องมีการทำเป็น Mold ก่อนการผลิตเหมาะสำหรับการนำไปบรรจุสินค้าเพื่อให้เห็นสินค้า ภายในช่วยเพิ่มความสวยงาม และยังสามารถป้องกันไม่ให้สินค้าได้รับความสกปรก จากฝุ่นผงต่าง ๆ อีกด้วย ซึ่ง Folding มีทั้งแบบใสและขุ่นที่สามารถ สกรีนสี และลวดลายต่าง ๆ ได้

บรรจุภัณฑ์พลาสติก
เป็นวัสดุอีกประเภทหนึ่งที่ได้รับความนิยม ในการนำมาผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์ สำหรับบรรจุอาหารอย่างมาก เนื่องจากมีข้อดีหลายประการ ได้แก่ สามารถดัดแปลงให้มีคุณสมบัติต่างๆ ให้เหมาะ สมกับการใช้งาน มีน้ำหนักเบา สามารถขึ้นรูปทรงได้ง่าย มีคุณสมบัติในการป้องกันการซึมผ่านของอากาศ น้ำ หรือไขมันทนต่อความร้อนเย็นทนต่อกรดด่าง มีความแข็งแรงเหนียวไม่นำไฟฟ้า การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากพลาสติกควรระมัดระวัง ปัญหาที่พบ คือการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ผลิตไม่ได้มาตรฐาน ทำให้มีสารเคมีเจือปนมากับพลาสติกจะละลายออกมาปนเปื้อนกับอาหาร หากร่างกายได้รับบ่อย ๆ จะเกิดการสะสม ก่อให้เกิดเป็นพิษเรื้อรังและเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภค

พลาสติก จัดเป็นสารโพลีเมอร์ เกิดจากการนำโมโนเมอร์มาผ่านกระบวนการเชื่อมต่อให้เป็นโมเลกุลที่ใหญ่ขึ้น มีพลาสติกให้เลือกใช้ได้หลายชนิดและในรูปแบบต่างๆกัน เช่น ถุงพลาส ติกชั้นเดียว ซึ่งมีทั้งถุงร้อนและถุงเย็น ถุงพลาสติกหลายชั้นที่ได้จากการประกบหรือการรีดร่วม บางกรณีมีการใช้พลาสติกกับของบรรจุภัณฑ์ที่ขึ้นรูปเป็นขวด กล่อง ถ้วย ที่ใส่น้ำมันพืช น้ำผลไม้ บะหมี่สำเร็จรูป เป็นต้น พลาสติกมีคุณสมบัติที่ดีหลายประการ คือ มีน้ำหนักเบากว่าภาชนะบรรจุชนิดอื่น เช่น แก้ว กระป๋อง ราคาก็ไม่แพงและสะดวกในการใช้งาน

พลาสติกผลิตได้จากวัสดุหลายชนิด เช่น ผลิตผลทางการเกษตร ได้แก่ เซลลูโลสจากพืช ปิโตรเลียม ถ่านหิน และสินแร่ ส่วนมากใช้ผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม

ปัจจุบันไทยผลิตพลาสติกได้ เช่น พลาสติกประเภทพีอี(PE) พีพี ( PP) พีวีซี (PVC)และพีเอส (PS )เป็นผลพลอยได้จากการผลิตน้ำมัน นับว่าพลาสติกมีบทบาทความสำคัญในชีวิตประจำวัน เป็นวัสดุที่เข้ามาแทนที่บรรจุภัณฑ์ที่ทำด้วยไม้ กระดาษและวัสดุอื่นๆ เนื่องจากมีความเหนียว น้ำหนักเบา ทนทานต่อสารเคมี ทนต่ออุณหภูมิในช่วงกว้าง เป็นตัวกั้นความชื้นและก๊าซ ในไทยนั้นอาจนำพลาสติกประเภทพีอี(PE) พีพี (PP) พีวีซี (PVC)แปรรูปทำ ชาม ถัง ไม้เทียม ถุงขยะ ส้นรองเท้า

 

 

ท่านสามารถค้นหาสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ http://www.thailandpocketpages.com/

บริษัท แมส โปรดักส์ จำกัด
บริษัท แมส โปรดักส์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2536 ดำเนินกิจการประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติที่มีคุณภาพหลากหลายชนิด บริษัทฯ ได้สั่งสมประสบการณ์ในการผลิตและจัดจำหน่ายบรรจุภัณฑ์ พลาสติก มายาวนาน แน่นอนว่านี้คือเครื่องการันตีว่า เราคือผู้เชี่ยวชาญในการผลิตและจำหน่าย บรรจุภัณฑ์พลาสติกในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ต้องการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติก ในกิจการต่าง ๆ

ธุรกิจหลักของเรา คือ การผลิต จำหน่ายแม่พิมพ์ และบรรจุภัณฑ์พลาสติกในแบบต่าง ๆ จากเทคโนโลยีการผลิต, เครื่องจักรที่ทันสมัยและได้มาตรฐาน ที่สามารถรองรับการผลิตชิ้นงานกว่า 100,000 ชิ้น / ต่อเครื่อง / ต่อวัน และสำหรับวัตถุดิบพลาสติกที่เป็นปัจจัยสำคัญในการผลิต เราเลือกใช้แต่วัตถุดิบที่มีคุณภาพสูง ทั้งพลาสติก PVC, PP, PE, PET, ABS และ PS เพื่อรองรับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ในรูปแบบต่าง ๆ และการเพิ่มมูลค่าของบรรจุภัณฑ์ ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่า จะได้รับผลิตภัณฑ์คุณภาพจากโรงงานของเราอย่างแน่นอน

สนใจติดต่อ
แมสโปรดักส์ บจก.
ที่อยู่ : 1026/93 ซอย บัวเกิด3 ถนน บางนา-ตราด กม.1 แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
เบอร์โทรศัพท์ : +66 2749 5678-9
เบอร์โทรสาร :+66 2747 4575
อีเมล์ : info@massproductsco.com
เว็บไซต์ : massproduct.thailandpocketpages.com
เว็บไซต์ : www.massproductsco.com

 

 

ปั๊มบอยเลอร์สำหรับโรงงานขนาดใหญ่, จำหน่ายปั๊มน้ำอุตสาหกรรม, ติดตั้งปั๊มอุตสาหกรรม เอ็ม. เพรสโก้ บจก.

ปั๊มบอยเลอร์สำหรับโรงงานขนาดใหญ่, จำหน่ายปั๊มน้ำอุตสาหกรรม, ติดตั้งปั๊มอุตสาหกรรม เอ็ม. เพรสโก้ บจก.

ปั๊มบอยเลอร์สำหรับโรงงานขนาดใหญ่,

จำหน่ายปั๊มน้ำอุตสาหกรรม, ติดตั้งปั๊มอุตสาหกรรม

เอ็ม. เพรสโก้ บจก.

ปั๊มบอยเลอร์สำหรับโรงงานขนาดใหญ่ ดูเพิ่มเติม click

เครื่องสูบน้ำป้อนหม้อน้ำ (Boiler-feed water pump) หรือปั๊มบอยเลอร์ ทำหน้าที่สูบน้ำป้อนที่มีความดันต่ำ เข้าสู่หม้อน้ำที่ความดันสูงเพื่อทดแทนน้ำที่ระเหยกลายเป็นไอน้ำออกไปจากหม้อน้ำเครื่องสูบน้ำป้อนหม้อน้ำเป็นอุปกรณ์สำคัญในการใช้งานหม้อน้ำ ดังนั้นผู้ที่เกี่ยวข้องจึงจำเป็นต้องศึกษาทบทวนความรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์ ให้มีความรู้ความเข้าใจ ในด้านการเลือกใช้เครื่องสูบน้ำป้อนหม้อน้ำให้ถูกประเภท รวมถึงการติดตั้ง การใช้งาน การตรวจสภาพ และการบำรุงรักษา ที่ถูกต้องเป็นส่วนสำคัญที่ไม่สามารถละเลยได้ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้มีการใช้งานหม้อน้ำอย่างปลอดภัย

สิ่งสำคัญในการพิจารณาหรือการเลือกหาขนาดของปั๊มบอยเลอร์
1.อัตราการไหล ที่ปั้มสามารถทำได้ หรือ Flow rate
2.Head ที่ปั้มสามารถทำได้
3.NPSH (actual) หรือ NPSHa ที่เกิดขึ้น กับตัวปั้มของเรา

อัตราการไหล
อัตราการไหล หรือ flow rate ที่ปั๊มบอยเลอร์ทำได้ จะพิจารณาจากอัตราการไหลขั้นต่ำที่สุดที่ปั๊มบอยเลอร์สามารถทำได้เพื่อให้มันไหลทันให้น้ำป้อนเข้าบอยเลอร์ทัน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิด overheat ในระบบจากปัญหาน้ำเข้าไม่ทันนั่นเอง

ความสามารถในการทำแรงดัน หรือ Head
นอกจากอัตราการไหลจะได้ตามข้อแรกแล้วนั้น หากพูดในส่วนของความดัน หรือ Head ส่วนใหญ่จะนิยมใช้หน่วยความดันเป็น เมตร หรือ ฟุต สิ่งที่ต้องพิจารณาต่ก็คือปั๊มบอยเลอร์ยังจะต้องสามารถเอาชนะแรงดันของบอยเลอร์หรือ operating pressure รวมถึง pressure loss ในระบบนั้นๆอีกด้วย ไม่ว่า loss นั้น จะมาจากอะไรก็ตามแต่ในระบบ นี่คือหลักการคร่าวๆ ในการพิจารณา Head ของปั๊มบอยเลอร์

 

ท่านสามารถค้นหาสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ http://www.thailandpocketpages.com/

 

M.Presco Co.,Ltd. 
บริษัท เอ็ม. เพรสโก้ จำกัด
www.mpresco.com

M.PRESCO นำเข้าสินค้าด้าน ปั้มน้ำ DP Pumps สินค้าคุณภาพ มาตรฐานสากล คุณภาพสูง นำเข้า จาก เนเธอร์แลนด์
DP Pumps (ดีพี ปั้ม) เราคือผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตปั้มน้ำที่มีชื่อเสียงมาอย่างยาวนานกว่า 50 ปี ซึ่งเป็นสินค้าคุณภาพนำเข้าจากประเทศเนเธอร์แลนด์ ที่ได้การยอมรับ และ รับรองคุณภาพและมาตรฐานหลายสถาบันในยุโรปซึ่งทางบริษัท M.PRESO เราได้เป็นผู้นำเข้า ติดตั้ง และจัดจำหน่าย ปั๊มน้ำคุณภาพ DP Pumps มาคอยให้บริการในเมืองไทยอย่างครบวงจรและการันตีว่าสินค้าและบริการของทาง บริษัท M.presco นั้นจะไม่ทำให้ท่านผิเหวังอย่างแน่นอน

 

สนใจติดต่อ

เอ็ม. เพรสโก้ บจก.

99/105 หมู่ 4 ซ. เทศบาลบางปู 37 ถ.แพรกษา ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280

เบอร์โทรศัพท์ +669 8284 2190,+66 2701 9447,+66 2701 9448

Fax +66 2382 7795

Email: info@mpresco.com

http://mpresco.thailandpocketpages.com

คอนกรีตสำเร็จรูป, คอนกรีตผสมเสร็จราคาถูก, รับเทคอนกรีตราคาถูก อินเตอร์ คอนกรีต บจก.

คอนกรีตสำเร็จรูป, คอนกรีตผสมเสร็จราคาถูก, รับเทคอนกรีตราคาถูก อินเตอร์ คอนกรีต บจก.

คอนกรีตสำเร็จรูป, คอนกรีตผสมเสร็จราคาถูก, รับเทคอนกรีตราคาถูก

อินเตอร์ คอนกรีต บจก.

คอนกรีตสำเร็จรูป ดูเพิ่มเติม click

คอนกรีตผสมเสร็จ คือ วัสดุผสมของปูนซีเมนต์ น้ำ ทราย หิน และน้ำยาผสมคอนกรีต ผสมให้เข้ากันดีในเครื่องผสมของโรงงานแล้วเทลงในรถโม่ปูน ซึ่งจะคงสภาพเหลวอยู่ (คอนกรีตผสมแบบเปียก) ณ ช่วงเวลาหนึ่ง พอที่จะนำไปเทลงในแบบหล่อที่มีรูปร่างตามที่ต้องการได้ สำหรับคอนกรีตผสมแบบแห้งนั้น คือ คอนกรีตที่ทำการผสมในรถผสม ณ สถานที่เท จากนั้นจะแปรสภาพเป็นของแข็งมีความสามารถรับน้ำหนักได้มากขึ้น ตามอายุของคอนกรีตที่เพิ่มขึ้น
ปัจจุบันนี้สถานที่ก่อสร้างแต่ละที่นิยมใช้คอนกรีตผสมเสร็จแทนการผสมคอนกรีตเองที่ไซต์งาน เนื่องจากสะดวกสะดวก รวดเร็ว และสามารถควบคุมคุณภาพของส่วนผสมได้ ทำให้ได้คอนกรีตที่มีคุณภาพตามกำหนด ทั้งยังไม่ต้องเสียพื้นที่ในการเก็บวัสดุสำหรับผสมคอนกรีต ( ปูนซีเมนต์ ทราย และหิน) อีกด้วย ทั้งยังไม่จำเป็นต้องมีแหล่งน้ำที่สะอาดเพื่อที่จะให้ได้คอนกรีตตามที่ต้องการ นอกจากนั้นเปอร์เซ็นต์การสูญเสียคอนกรีตในระหว่างการผสมลำเลียง และเทย่อมลดน้อยลงด้วย อีกทั้งบริเวณที่ก่อสร้างก็จะสะอาดไม่เลอะเทอะ คอนกรีตผสมเสร็จมักจะขนส่งมาแบบเป็นคันรถแล้วใช้วิธีการปั๊มหรือเทตามจุดที่ต้องการ

คุณลักษณะเด่นของคอนกรีตผสมเสร็จ
1. วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตคอนกรีตมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานงานก่อสร้าง
2. สามารถช่วยให้งานเทคอนกรีตดำเนินไปได้อย่างรวดเร็ว และลดจำนวนคนงานที่ใช้ในการผสมคอนกรีตและเทคอนกรีตลง
3. แก้ปัญหางานก่อสร้างที่มีบริเวณงานก่อสร้างจำกัด ไม่สามารถวางหรือเก็บกองหิน ทราย ได้ หรือในงานก่อสร้างที่จะต้องเปลี่ยนสถานที่ที่เทคอนกรีตตลอดเวลา เช่น งานถนน งานคลองส่งน้ำ เป็นต้น
4. แก้ปัญหางานก่อสร้างที่ต้องการใช้คอนกรีตปริมาณครั้งละมาก ๆ หรืองานที่ต้องการใช้คอนกรีตเป็นระยะเวลาห่าง ๆ กันซึ่งไม่คุ้มกับการลงทุนซื้อวัสดุผสมมาเก็บไว้ใช้งานเอง
5. ในงานก่อสร้างที่อัตราเทคอนกรีตค่อนข้างช้าสามารถแก้ไขได้โดยการเติมน้ำยาผสมคอนกรีตที่มีคุณลักษณะยืดระยะเวลาการก่อตัวของคอนกรีต
6. ถึงแม้คอนกรีตผสมเสร็จจะมีราคาแพงกว่าคอนกรีตผสมเองอยู่บ้างเล็กน้อย แต่สามารถทดแทนด้วยคุณภาพของคอนกรีตที่ดีและสม่ำเสมอ และที่สำคัญคือประหยัดเวลาในการก่อสร้าง

ท่านสามารถค้นหาสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ http://www.thailandpocketpages.com/

INTER CONCRETE

               อินเตอร์ คอนกรีต จำหน่ายคอนกรีตสำเร็จรูป ราคาถูก ปูนซีเมนต์ คอนกรีตผสมเสร็จมาตรฐาน ราคาส่ง งานเทคอนกรีตพื้นหน้าบ้าน เทคอนกรีตงานโครงการก่อสร้าง ขนาดใหญ่ ขนาดเล็ก คอนกรีตสำเร็จรูป ที่ได้คุณภาพ คอนกรีตสำเร็จรูป คอนกรีตผสมเสร็จ สำหรับงานก่อสร้าง ราคาส่ง รวดเร็ว

              หากท่านใดกำลังมองหา คอนกรีตผสมเสร็จมาตรฐาน ไปเทพื้นโรงงาน อาคาร ลานจอดรถ งานเทพื้นหน้าบ้าน ราคาไม่แพง แถมส่งเร็ว ติดต่อคุณภาคเลยครับ คอนกรีตสำเร็จรูปมาตรฐาน งานไว แน่นอน

INTER CONCRETE
สั่งคอนกรีตผสมเสร็จมาตรฐาน ราคาส่ง ตรงถึงที่

สนใจติดต่อ

อินเตอร์ คอนกรีต บจก.

271 จรัญสนิทวงศ์ 68 แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

เบอร์โทรศัพท์ +669 0735 9697

Email: interconcrete.info@gmail.com

http://inter-concrete.thailandpocketpages.com

ผลิตเสื้อ, รับผลิตเสื้อกีฬา, รับสกรีนเสื้อ บอลลูนสกรีน โพรดักส์ บจก.

ผลิตเสื้อ, รับผลิตเสื้อกีฬา, รับสกรีนเสื้อ บอลลูนสกรีน โพรดักส์ บจก.

ผลิตเสื้อ, รับผลิตเสื้อกีฬา, รับสกรีนเสื้อ บอลลูนสกรีน โพรดักส์ บจก.

ผลิตเสื้อ ดูเพิ่มเติม click

รูปแบบการทอเป็นอีกองค์ประกอบสำคัญ ที่ทำให้เนื้อผ้า คุณภาพ ผิวสัมผัส และราคา ของผ้าแตกต่างกันไป หลักๆ แล้วจะมี การทอดังนี้ Single, Interlock, Juti, Lacoste โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.Juti เป็นการทอเพื่อให้เกิดผิวสัมผัส มีลักษณะเป็นรูปรังผึ้ง มีความหนา มีความยืดหยุ่นน้อยถึงปานกลาง นิยมนำทำเสื้อโปโล ( ผ้า TK, TC )

2.Lacoste เป็นการทอที่คล้ายกับ Juti แต่จะมีความละเอียดกว่า ลักษณะคล้ายรูปฟันหนู มีข้อดีกว่า Juti คือ ยืดหยุ่นสูงกว่า เนียนนุ่มกว่า ระบายอากาศได้ดี ทำให้มีราคาสูงกว่าด้วย นิยมทำเสื้อโปโลคุณภาพสูง ( ผ้า CVC, TC, TK )

3.Single การทอแบบด้านเดียว โดยผลลัพธ์การทอรูปแบบดังกล่าว จะได้ผ้าที่มีความเรียบเนียนเพียงด้านเดียว ส่วนอีกด้านจะมีผิวสัมผัสหยาบ กระด้างกว่า นิยมนำมาใช้ตัดเสื้อผ้าที่ใส่สบาย คุณภาพปานกลางจนถึงดี เช่น เสื้อยืด (คอตตอน100% เบอร์ 20, 32, 40 / ผ้า TK เบอร์ 30 / ผ้า TC เบอร์ 30)

4.Interlock การทอให้ผ้ามีความเรียบเนียนทั้ง 2 ด้าน มีความนุ่ม โปร่ง ใส่สบาย นิยมใช้ทำเสื้อผ้าเด็ก (คอตตอน100% เบอร์ 40)

โดยการทำเสื้อยืดนั้น จะเน้นความเรียบเนียนของเนื้อผ้า ความบาง และใส่สบาย ระบายอากาศได้ดี จึงควรเลือกใช้ผ้าที่มีการทอแบบ Single, Interlock ส่วน เสื้อโปโล ที่เน้นความสวยงาม สร้างภาพลักษณ์ คงทน ก็เลือกเป้นการทอแบบ Juti, Lacoste

 

ท่านสามารถค้นหาสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ http://www.thailandpocketpages.com/

 

 

บริษัท บอลลูนกรีน โพรดักส์ จำกัด
บริษัท บอลลูนกรีน โพรดักส์ จำกัด โรงงานผู้ผลิตและออกแบบและ ผลิตเสื้อโปโล เสื้อยูนิฟอร์ม เสื้อกีฬา กระเป๋าผ้าดิบ เสื้อฟอร์ม ตั้งแต่ออกแบบเสื้อโปโลยูนิฟอร์ม ย้อมสีเสื้อ ตัดเย็บเสื้อ พิมพ์สกรีนเสื้อ ปักเสื้อ โดยเครื่องจักรที่ทันสมัย กระเป๋าผ้า ถุงผ้าดิบ โรงงานเราตั้งอยู่ย่านพระราม2 ยินดีบริการทั่วประเทศ เรารับสั่งทำเสื้อโปโลพนักงานโรงงานจำนวนมาก รับสั่งผลิตเสื้อโปโลยูนิฟอร์ม ตามออเดอร์ สกรีนเสื้อกีฬาทีมฟุตบอล หากท่านใดกำลังมอง โรงงานทำเสื้อโปโล บอลลูนสกรีน ยินดีให้บริการครับ 02-486-7823

 

สนใจติดต่อ

บริษัท บอลลูนกรีน โพรดักส์ จำกัด

859,861 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล (ซอยไทยพาณิชย์) แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

เบอร์โทรศัพท์ +66 2486 7823

http://balloon-screen.thailandpocketpages.com

สีย้อมผ้า ตรากิเลน ( 1 ตำลึง ), สีย้อมไหม, สีย้อมจีวร, น้ำยากันสีตก : ศิวะสัมพันธ์ บจก.

สีย้อมผ้า ตรากิเลน ( 1 ตำลึง ), สีย้อมไหม, สีย้อมจีวร, น้ำยากันสีตก : ศิวะสัมพันธ์ บจก.

สีย้อมผ้า ตรากิเลน ( 1 ตำลึง ), สีย้อมไหม, สีย้อมจีวร, น้ำยากันสีตก : ศิวะสัมพันธ์  บจก.

สีย้อมผ้า ตรากิเลน (1 ตำลึง)   ดูเพิ่มเติม….click

สีย้อมผ้า (Dyestuff)

คือสีชนิดหนึ่งที่ใช้ย้อมผ้า มีทั้งสารอินทรีย์ และอนินทรีย์ สีย้อมบางชนิดจะละลายน้ำได้ บางชนิดต้องละลายในตัวทำละลายอินทรีย์ เมื่อนำสีย้อมไปใช้ในกระบวนการย้อมจะทำให้โมเลกุลของสีย้อมซึมผ่านเข้าไปในโมเลกุลของเส้นใย โดยจะทำลายโครงสร้างผลึกของวัตถุนั้นชั่วคราว ซึ่งอาจเกิดพันธะไอออนิก (ionic bond) หรือพันธะโควาเลนท์ (covalent bond) กับวัตถุที่ต้องการย้อมโดยตรง

เราสามารถแบ่งสีย้อมออกเป็น  2 ประเภทใหญ่ๆ คือ สีย้อมธรรมชาติ (natural dyestuffs) และสีย้อมสังเคราะห์ (synthetic dyestuffs) โดยในที่นี้จะพูดถึงสีย้อมสังเคราะห์

สีย้อมผ้าที่นิยมใช้ในประเทศไทย มี 5 ประเภท คือ

 1. สีรีแอคทีฟ (Reactive Dye)
 2. สีดิสเพิร์ส (Disperse Dye)
 3. สีแอซิด (Acid Dye)
 4. สีแวต (Vat Dye)
 5. สีไดเร็ก (Direct Dye)

ซึ่งสีแต่ละชนิด จะมีความสามารถในการย้อมที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับโครงสร้างของสีชนิดนั้นๆ รวมถึงการย้อมลงบนผ้า หรือเส้นใยที่แตกต่างกัน

ท่านสามารถค้นหาสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ www.thailandpocketpages.com

สีเคมีย้อมผ้าตราสำเภา เป็นสีย้อมที่สามารถเกาะติดกับเส้นใยได้โดยตรง ส่วนมากจะใช้ย้อมเส้นใยเซลลูโลส  ซึ่งจะมีคุณสมบัติที่ดีในเรื่องการเคลื่อนตัวของสีย้อม  มีความสม่ำเสอในการย้อม  และยังเป็นสีย้อมที่ย้อมง่ายต่อการใช้งาน

สีย้อมผ้านี้มีสารประกอบเคมีเป็นหมู่กรดซัลโฟนิค  ทำให้ตัวสีสามารถละลายน้ำได้ดี มีประจุลบ  สีจะติดเส้นใยได้โดยโมเลกุลของสีจะจัดเรียงตัวแทรกอยู่ในระหว่างโมเลกุลเส้นใย  และยึดจับกันด้วนพันธะไฮโดรเจน

คุณสมบัติของการใช้งานของสีย้อมผ้า  สีย้อมมีความคงทนของแสงดี ไม่ซึดจางง่าย  มีความคงทนต่อการซักล้างดี  สีไม่ตกง่าย   มีเฉดสีให้เลือกใช้มากมาย  จึงเป็นสีสำหรับใช้งานหัตถกรรมทั่วไป เช่น ย้อมผ้าฝ้าย  เรยอน  ลินิน  ป่าน   ปอ กระดาษสา   เป็นต้น

สีย้อมผ้า ตราสำเภา
–   มีสีให้เลือกย้อม 35 สี
–   สีสวย สด ใส คุณภาพดี
–   มีความคงทน ไม่ซีดง่าย
–   เหมาะสำหรับย้อมผ้าฝ้าย
–   ย้อมง่าย  จึงเป็นที่นิยมทั่วไป
นอกจากนี้ยังนำไปย้อมงานอื่น ๆ เช่น กระดาษสา  ใบไม้แห้ง ดอกไม้ประดิษฐ์  ฯลฯ

ศิวะสัมพันธ์ บจก. : สีย้อมผ้า, สีย้อมไหม, สีย้อมจีวร, สีย้อมกก(ตราหัวช้าง), สีย้อมไหมประดิษฐ์, น้ำยากันสีตก, น้ำยากันด่าง, จำหน่ายสีย้อมผ้า, สีย้อมไหมคุณภาพ, ขายสีย้อมผ้า, สีสำเร็จย้อมไหม, สีย้อม, ย้อมสีเคมี

เราพร้อมให้บริการในเขตพื้นที่ หนองจอก ลาดกระบัง บางขุนเทียน คลองสามวา มีนบุรี ประเวศ ทวีวัฒนา บางแค บางเขน สายไหม หนองแขม บางบอน จตุจักร ทุ่งครุ ตลิ่งชัน บางกะปิ สะพานสูง จอมทอง บึงกุ่ม สวนหลวง ดอนเมือง หลักสี่ ลาดพร้าว วังทองหลาง บางนา ภาษีเจริญ คันนายาว ยานนาวา ราษฎร์บูรณะ ห้วยขวาง พระโขนง คลองเตย วัฒนา บางกอกน้อย บางซื่อ บางพลัด บางคอแหลม ดุสิต พญาไท สาทร ธนบุรี ดินแดง ปทุมวัน ราชเทวี บางกอกใหญ่ คลองสาน บางรัก พระนคร ป้อมปราบศัตรูพ่าย สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และทั่วประเทศ

สนใจติดต่อ
ศิวะสัมพันธ์  บจก.
ที่อยู่ :  1 ซ. 18 ถ.ท่าดินแดง-คลองสาน แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กทม. 10600
เบอร์โทรศัพท์  : +66 2437 2117,    +66 2437 1720,  +66 2863 0206-7
เบอร์โทรสาร : +66 2438 9195
E-mail : sivasumpan@hotmail.com
เว็บไซต์ :  sivasumpan.thailandpocketpages.com
เว็บไซต์ :  www.sivasumpan.com

โรงงานผลิตแผ่นพื้นคอนกรีต, แผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป, บริการตอกเสาเข็ม โรงหล่อเสาเข็ม คุณากร คอนกรีต

โรงงานผลิตแผ่นพื้นคอนกรีต, แผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป, บริการตอกเสาเข็ม โรงหล่อเสาเข็ม คุณากร คอนกรีต

โรงงานผลิตแผ่นพื้นคอนกรีต, แผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป, บริการตอกเสาเข็ม

โรงหล่อเสาเข็ม คุณากร คอนกรีต

โรงงานผลิตแผ่นพื้นคอนกรีต ดูเพิ่มเติม click

ชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปนั้น โดยทั่วไปมีความหมายถึง การที่เราหล่อชิ้นส่วนคอนกรีต ไว้ก่อนที่จะยกไปประกอบเป็นโครงสร้างทั้งโครงสร้าง เช่น หากในกรณีการสร้างบ้าน ก็ทำการหล่อชิ้นส่วน เสา คาน พื้น กำแพงไว้ก่อน ที่จะนำชิ้นส่วนเหล่านั้นมาประกอบ ซึ่งการหล่อชื้นส่วนสำเร็จนั้น อาจทำในโรงงาน หรืออาจทำกันที่หน่วยงานก่อสร้างนั้นเลยก็ได้
พื้นสำเร็จรูปก็จะมีพื้นสำเร็จรูปแบบแผ่นท้องเรียบเป็นพื้นที่นิยมใช้กันในปลูกบ้านเรือนทั่วไป เพราะขั้นตอนนั้นไม่ยุ่งยากและประหยัดเวลาจากการที่ไม่ต้องทำไม้แบบ แล้วเมื่อทำเสร็จก็สามารถใช้งานรับน้ำหนักได้ในระยะเวลาอันสั้น ไม่ต้องคอยให้คอนกรีตอยู่ตัวหรือบ่มตัวนานเหมือนกับการทำพื้นคอนกรีตแบบหล่อกับที่และสามารถรับน้ำหนักได้ดี ส่วนพื้นสำเร็จรูปอีกรูปแบบพื้นสำเร็จรูปแบบกลวง พื้นแบบนี้จะมีช่วงความยาวที่ยาวกว่าแบบแผ่นท้องเรียบ จะไม่เกิดการแอ่นตัวและไม่ต้องใช้ไม้ค้ำยันชั่วคราวในการก่อสร้าง มีขนาดและความหนาให้เลือกมากกว่า สามารถรับน้ำหนักได้ดีกว่าแบบแผ่นท้องเรียบ

ข้อดีของพื้นคอนกรีจสำเร็จรูป
1. ทำให้การทำงานสามารถทำได้ง่ายกว่า เช่นถ้าหากไปทำอยู่ในโรงงาน การทำชิ้นส่วนก็สามารถควบคุมคุณภาพได้ และทำได้รวดเร็ว แบบไลน์การผลิตแบบอุตสาหกรรม การทำงานทำได้ต่อเนื่องรวดเร็วในโรงงาน ไม่ต้องระมัดระวังเรื่องดินฟ้าอากาศที่อาจควบคุมไม่ได้ เช่นหากทำงานในฤดูฝน การเทคอนกรีตในที่ยิ่งทำได้ยากและอาจต้องพักหากฝนตก เมื่อการทำงานได้ง่ายและควบคุมคุณภาพได้ง่าย ก็ทำให้ได้ชิ้นงานที่มีคุณภาพที่ดีกว่าการหล่อชิ้นส่วนในที่ก่อสร้าง
2. สามารถทำแยกส่วนและทำขนานกันไปได้ เช่น ที่สถานที่ก่อสร้างก็อาจเตรียมฐานราก ไปพร้อมๆ กับที่ในโรงงานก็หล่อชิ้นส่วนสำเร็จ ทำให้ชิ้นส่วนสำเร็จนอกจากจะมีคุณภาพดีแล้ว ยังทำให้การทำงานโดยรวมเร็วขึ้นอีก
3. การที่มีการใช้เวลาหน้างานที่น้อย ทำให้สามารถลดต้นทุนและความเสี่ยงหลาย ๆ อย่างลงไปได้อีก อันได้แก่ ความเสี่ยงจากการขาดแคลนคนงาน ความเสี่ยงจากอุบัติเหตุที่หน้างาน ความเสี่ยงจากดินฟ้าอากาศและภัยธรรมชาติอื่นๆที่ควบคุมไม่ได้ ความเสี่ยงจากการโดนเพื่อนบ้านฟ้องร้องจากปัญหาที่ฝุ่น ความสกปรก เสียง จากสถานที่ก่อสร้าง และอื่นๆ ซึ่งการลดความเสี่ยงต่าง ๆ เหล่านี้ลงนั้นเอง ทำให้ต้นทุนทางอ้อมของงานลดลงได้อย่างมาก

 

 

ท่านสามารถค้นหาสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ http://www.thailandpocketpages.com/

โรงหล่อเสาเข็ม
คุณากร คอนกรีต บจก.

บริการตอกเสาเข็ม เสาเข็มหกเหลี่ยม เสาเข็มไอ เสารั้วคอนกรีตอัดแรง แผ่นคอนกรีต แผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป แผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป พื้นคอนกรีตสำเร็จรูป เสาเข็มไอ เสาเข็มหกเหลี่ยม เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง เสารั้วคอนกรีต เสารั้วคอนกรีตอัดแรง เสารั้วลวดหนาม เสาเข็มหกเหลี่ยม รับตอกเสาเข็ม บริการตอกเสาเข็มด่วน งานตอกเสาเข็มสำหรับก่อสร้าง บริการตอกเสาเข็มโดยช่างผู้เชี่ยวชาญ บริการรับเหมาตอกเสาเข็ม รับเหมาตอกเสาเข็มด้วยปั้นจั่น ตอกเสาเข็มคุณภาพ บริการตอกเสาเข็มทุกรูปแบบ จำหน่ายเสาเข็ม จำหน่ายเสาเข็มตัวไอ จำหน่ายเสาเข็มหกเหลี่ยม รับเหมาตอกเสาเข็มด้วยแรงคน
เราพร้อมให้บริการตอกเสาเข็มแก่ท่านในพื้นที่ บางพลี บางนา บางบ่อ บางปู สมุทรปราการ กรุงเทพ ชลบุรี นครปฐม สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ปทุมธานี และพื้นที่อื่นๆ ใกล้เคียง รับตอกเสาเข็มทั่วประเทศ

 

สนใจติดต่อ

โรงหล่อเสาเข็ม คุณากร คอนกรีต

131/2 หมู่ 4  ตำบลบางบ่อ  อำเภอบางบ่อ  จังหวัดสมุทรปราการ  10560

เบอร์โทรศัพท์ +66 2033 2888, +662 033 2777

Fax +66 2033 2555

Email: knkcc@hotmail.com

http://kunakorn.thailandpocketpages.com