Browsed by
Day: November 3, 2020

บริการรักษาความปลอดภัย โดยพนักงานรักษาความปลอดภัย

บริการรักษาความปลอดภัย โดยพนักงานรักษาความปลอดภัย

          บริการรักษาความปลอดภัย เป็นอาชีพที่ใกล้ชิดกับทรัพย์สินและชีวิตของผู้ว่าจ้างจึงจำเป็นต้องกำหนดมาตรการควบคุมของอาชีพรักษาความปลอดภัยทั้งผู้ประกอบการ และ พนักงานรักษาความปลอดภัย อาชีพรักษาความปลอดภัยต้องมีใบอนุญาตประกอบอาชีพการที่จะมีใบอนุญาตประกอบอาชีพนี้ได้ต้องมีคุณภาพมีจริยธรรมและต้องผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่ได้มาตรฐาน ซึ่ง สนช.ได้นำไปประกอบร่าง พรบ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๘

หน้าที่ของพนักงานรักษาความปลอดภัย

พนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.) หรือที่เราเรียกกันว่า ยาม มีหน้าที่หลักๆ ในการดูแลปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง ไม่ให้เกิดความเสียหาย รวมไปจนถึงการป้องกันในเรื่องของอัคคีภัย การโจรกรรม และอาชญากรรม นอกจากนี้พนักงานรักษาความปลอดภัยยังมีหน้าที่ดูแลและอำนวยความสะดวกด้านอื่นๆ ดังนี้

– ดูแลและปกป้องทรัพย์สินจากการถูกขโมย การโจรกรรม  จากอัคคีภัย หรือเหตุร้ายแรงอื่นๆ
– รักษาความสงบเรียบร้อยรอบบริเวณพื้นที่ตลอด 24 ชม.
– ตรวจเช็คทรัพย์สินที่จะนำเข้าหรือส่งออกในบริเวณพื้นที่ที่ได้รับผิดชอบตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง
– ดูแลการเข้าออกของบุคคลและยานพาหนะ อำนวยความสะดวกในเรื่องของการจราจร
– เปิดและปิดประตูทางเข้าออกของอาคารหรือสถานที่ตามเวลาที่ได้รับมอบหมาย
– ดูแลในเรื่องของความสว่างการเปิดปิดไฟ ตามเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด
– ในยามวิกาล พนักงานรักษาความปลอดภัยเดินตรวจตามจุดต่าง ๆ ทุก ๆ 1 ชั่วโมง ในพื้นที่และบริเวณรอบ ๆ
– ดูแลในเรื่องของการเกิดอัคคีภัย โดยพนักงานรักษาความปลอดภัยจะต้องผ่านการฝึกอบรมการดับเพลิงเบื้องต้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลุกลาม
– หัวหน้าชุดคอยควบคุมดูแลเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ต้องทำการเดินตรวจตราดูการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้ารักษาความปลอดภัยตามจุดต่างๆ ด้วย

จากข้อมูลเบื้องต้นที่ได้กล่าวมานั้น เป็นหน้าที่ที่พนักงานรักษาความปลอดภัยควรปฏิบัติ เพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง โดยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะต้องมีสติ และปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด

 

รับจัดหาพนักงานรักษาความปลอดภัย

จัดหาพนักงานรักษาความปลอดภัย

 

รับจัดหา รปภ.

รับจัดหา รปภ.

 

 

บริษัท รักษาความปลอดภัย ซี.โอ.พี.อินเวสติเกชั่น จำกัด

ให้บริการรักษาความปลอดภัย อาคาร สถานที่ และทรัพย์สิน บริการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ รับจัดหาพนักงานรักษาความปลอดภัย ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ฝึกอบรมปฐมพยาบาลเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมาตรฐาน ISO 9001:2015 ISO/IEC 17024:2012

การรักษาความปลอดภัย จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง คัดสรรพนักงานรักษาความปลอดภัยที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับงานบริการรักษาความปลอดภัยและต้องได้รับการฝึกอบรมเป็นอย่างดีต่อเนื่อง ทั้งก่อนไปประจำการและขณะประจำการ ประกอบกับต้องมี อุปกรณ์ เครื่องมือที่ทันสมัย บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายที่ชัดเจน เกี่ยวกับการให้บริการรักษาความปลอดภัย รวมทั้งระบบให้ได้มาตรฐานสากล เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง

 

สนใจติดต่อ
www.รักษาความปลอดภัย-รปภ.com
https://cop.brandexdirectory.com
www.cop-investigation.com