Browsed by
Day: August 10, 2022

วีแคร์ กรุ๊ป ใส่ใจทุกขั้นตอนสำหรับระบบห้องพยาบาลในโรงงานอุตสาหกรรม

วีแคร์ กรุ๊ป ใส่ใจทุกขั้นตอนสำหรับระบบห้องพยาบาลในโรงงานอุตสาหกรรม

 

ระบบห้องพยาบาลเป็นส่วนสำคัญที่ทุกโรงงานพึงต้องมีตามกฎหมายสวัสดิการแรงงาน สำหรับวีแคร์ กรุ๊ป เราดูแลใส่ใจทุกงานพยาบาล เพื่อส่งเสริมสุขภาพของผู้ประกอบอาชีพ และตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดในบริการของเรา

บริการงานพยาบาลและงานส่งเสริมสุขภาพสำหรับสถานประกอบการ

1. บริการพยาบาลประจำโรงงาน

บริการจัดหาทีมพยาบาลประจำสถานประกอบการ โรงงานอุตสาหกรรม เขตพื้นที่ ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สมุทรปราการ และกทม. และบริการจัดหายาและเวชภัณฑ์ โดยมีทีมงานพยาบาลวิชาชีพที่พร้อมให้บริการ เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุดตลอดอายุสัญญา

2. บริการรถขนย้ายและกำจัดขยะติดเชื้อ

บริการเก็บขนและกำจัดขยะติดเชื้อในสถนพยาบาล โรงงานอุตสหกรรม เขตพื้นที่ ชลบุรี, ระยอง, ฉะเชิงเทรา, ปราจีนบุรี, สมุทรปราการ และกทม. มีประสบการณ์การเก็บขนขยะและกำจัดขยะมูลผอยติดเชื้อและได้รับความไว้วางใจจากโรงพยาบาลเอกชน โรงงานต่างๆ ได้รับใบอนุญาตการเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอยติตเชื้อจากหน่วยราชการท้องถิ่น

3. บริการงานส่งเสริมสุขภาพ

จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ จัดทำบอร์ดเพื่อให้ความรู้เรื่องสุขภาพเดือนละ 1 ครั้ง จัดทำสื่อวารสาร จุลสาร สื่อ Online หรือเอกสารความรู้ต่าง ๆ พร้อมจัดอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและ CPR ปี ละ 1 ครั้ง รวมไปจนถึงให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ โดย ทีมสหวิชาชีพ แพทย์และเภสัชกรตลอดเวลา ทางโทรศัพท์ หรือระบบสื่อสารอื่น ๆ

4. บริการฟื้นฟูสมรรถภาพ

จัดโปรแกรมการดูแลรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพอย่างเหมาะสม โดยให้บริการทั้งทางโทรศัพท์ หรือช่องทางการสื่อสารอื่น ๆ เพื่อให้พนักงานมีสุขภาพทั้งกายและใจที่แข็งแรง ส่งผลให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

5. บริหารจัดการและควบคุมดูแลพยาบาล

–  มีระบบการจัดการ หากมีปัญหาติดต่อผู้จัดการได้ทันที
–  มีการสอนงาน ก่อนเริ่มทำงานจริง และตรวจการพยาบาลอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
–  มีที่ปรึกษาจัดการพยาบาล รับฟังเรื่องร้องเรียนต่างๆ
–  สต็อกยา และควบคุมบริการให้คำปรึกษาการจ่ายยาให้พนักงานใช้ยาอย่างมีประสิทธิภาพ และไม่เกิดผลข้างเคียง
–  จัดทำสรุปรายงานการใช้ห้องพยาบาลแต่ละเดือน โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปที่ทันสมัย สามารถเรียกดูข้อมูลย้อนหลังได้

6. บริการติดต่อประสานงานและส่งผู้ป่วยสู่โรงพยาบาล

ให้บริการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ของโรงพยาบาล และศูนย์ราชการ เพื่อมาดูแลด้านสุขภาพของพนักงาน อาทิเช่น
–  ประสานงานทีมแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพประจำปี
–  ประสานงานกับทางโรงพยาบาลในการติดตามอาการของพนักงานเมื่อเจ็บป่วย
–  ประสานงานส่งต่อผู้ป่วยสู่โรงพยาบาล เพื่อรักษาในขั้นตอนถัดไป และติดตามอาการ

7. บริการฉีดวัคซีน เพื่อควบคุมและป้องกันการระบาดภายในโรงงาน

บริการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันและควบคุมโรคระบาดไม่ให้แพร่กระจายในโรงงาน พร้อมทั้งบริการตรวจ ATK หาเชื้อโควิด-19 ให้คำแนะนำเรื่อง Bubble and Seal เพื่อควบคุมการระบาดของโรคในโรงงานอุตสาหกรรม โดยทีมงาน ให้ความรู้โรคติดต่อตามฤดูกาลตามแผนที่กำหนด โรคตามฤดูกาล/Seasonal disease  นอกจากนี้ยังมีโครงการอาหารปลอดภัย ตรวจสารปนเปื้อนในอาหารฟรี ปีละ 1-2 ครั้ง บริการนำผ้าปูเตียงไปซักทุก ๆ 1 สัปดาห์ นึ่งฆ่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ ทุก ๆ เดือน พร้อมเสนอเพื่อปรับปรุงห้องพยาบาลให้ถูกหลักการพยาบาล และสุขลักษณะ (จัดระเบียบห้องพยาบาล 5 ส)

จากบริการของบริษัท วีแคร์ กรุ๊ป จำกัด ที่ได้กล่าวข้างต้น เราให้บริการอย่างครบวงจรในเรื่องงานระบบพยาบาลสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งบุคลากรทุกท่านที่ปฏิบัติงานได้ผ่านการคัดสรรและอบรมอย่างถูกต้อง จึงทำให้เป็นที่ไว้วางใจสำหรับลูกค้าที่ใช้บริการจากเรา