Browsed by
Day: August 30, 2022

ระบบพยาบาลเปลี่ยนวิถีใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร

ระบบพยาบาลเปลี่ยนวิถีใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร

ปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนสำคัญในการสื่อสารและการทำงานของระบบงานพยาบาล เพื่อความรวดเร็วในการส่งต่อข้อมูล ข่าวสาร ใช้ในการประสานงานภายในทีมเพื่อให้ทันท่วงที การจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ และการประชุมทีมงานผ่านระบบออนไลน์ ทำให้เกิดความสะดวกมากยิ่งขึ้นในการบริหารจัดการได้อย่างเป็นระบบและทั่วถึง

 

การใช้เทคโนโลยีดีอย่างไรกับระบบพยาบาลในสถานประกอบการ

ว่าด้วยโรงงานอุตสาหกรรมที่มีจำนวนพนักงานมากจึงทำให้การบริหารจัดการระบบพยาบาลต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย เพื่อให้สะดวกต่อการปฎิบัติงาน และสามารถดูแลพนักงานได้อย่างทั่วถึง ซึ่งเทคโนโลยีที่นำเข้ามาใช้สามารถจัดการได้อย่างเป็นระบบ ไม่ว่าจะเป็นการจัดเก็บข้อมูลพนักงาน การเก็บประวัติการรักษา ไปจนถึงการประสานงานเพื่อส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาล การสร้างกลุ่มในแอพพลิเคชั่นไลน์เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ หรือพูดคุยปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพ เป็นต้น
ดังนั้นงานแพทย์และพยาบาลต้องตระหนักถึงกระบวนการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเพื่อมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ป่วย โดยเน้นการลดภาระที่อาจเกิดจากผลที่ไม่พึงประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย และคุณภาพการพยาบาลให้เกิดความปลอดภัย และความพึงพอใจในบริการ
ระบบพยาบาลโรงงาน

ซึ่งบริษัท วีแคร์ กรุ๊ป จำกัด ได้มีการใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานให้เป็นระบบ รวดเร็ว มีมาตรฐาน ตัวอย่างการนำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ ได้แก่ การประชุมอบรมให้กับทีมพยาบาลผ่านระบบออนไลน์ การใช้ Line Group ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลและข่าวสารเพื่อส่งต่อไปยังโรงงานและสถานประกอบการ การรายงานปัญหาที่พบกับหัวหน้างานเพื่อหาแนวทางแก้ไข เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริการที่จะให้ลูกค้าได้รับบริการที่ดีที่สุด บริษัท วีแคร์ กรุ๊ป จำกัด จึงเล็งเห็นความสำคัญของการนำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อให้การบริการมีประสิทธิภาพแบบเป็นระบบ และบริการเป็นที่ประทับใจ